Autor: Marian BRATIȘ

Publicat în: Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2017

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă se caracterizează prin specializarea, autonomia şi obiectul strict determinat al normelor sale reglementare. Totuşi, în procesul aplicării acestor reglementări, în special în cadrul devoluării procedurilor de insolvenţă, se constată numeroase conflicte, coliziuni şi necesare corelări cu alte norme legale, care tind să-şi asigure, după caz, primatul incidenţei în procedură, imperativul derogării de la normele insolvenţei, implementarea lor în condiţii egale cu cele ale procedurii insolvenţei sau chiar substituirea acestora din urmă. Astfel de incidente legale se înfăţişează, cu atât mai mult, în ipoteza declarării unor măsuri constituite prin forţa juridică a unor norme de ordin penal, cum sunt măsura de siguranţă a confiscării simple şi cea a confiscării extinse, respectiv măsura preventivă privind suspendarea lichidării judiciare asupra debitorului persoană juridică aflat în insolvenţă.

Cuvinte-cheie: insolvenţă; debitor; creanţă; procedură; confiscare; lichidare judiciară.

Abstract: Law No. 85/2014 on insolvency prevention procedures and insolvency proceedings is characterized by the specialization, the autonomy and the strictly determined object of its regulatory norms. However, when applying these norms, particularly during the devolution of the insolvency proceedings, several conflicts, collisions and necessary correlations with other judicial norms, have been found, meant to ensure, if necessary, the primacy of incidence in procedure, the authority of derogation from insolvency norms, their implementation in the same conditions as those of the insolvency proceedings or even their substitution. Such judicial incidents appear, especially, in the hypothesis of declaring some measures established by the legal force of some criminal laws, such as the safety measure of simple and extended asset seizure, the preventive measure regarding the suspension of the judicial winding up of the debtor legal person in insolvency process.

Keywords: insolvency; debtor; debt; proceedings; asset seizure; judicial winding up/liquidation.