Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Prezentul articol îşi propune să analizeze în ce măsură perspectiva civilistului are puncte de convergență cu cea a penalistului, şi cum pot, eventual, contribui aceste convergențe la stabilirea unei corecte încadrări juridice, în cazul în care minciuna civilă (simulația) se transformă într-una penală. Examenul nu îşi propune o abordare exhaustivă, a tuturor consecințelor penale ale simulației, ci una punctuală, cu privire strictă asupra deghizării prețului în actele autentice. Analiza va urma „doi paşi”: perspectiva civilă (§1) şi perspectiva penală (§2).

Cuvinte cheie: simulație, act public, act secret, deghizarea prețului, evaziune fiscală, fals în declarații, fals intelectual, participație improprie. 

Abstract: This article aims to analyse the extent to which the civil law specialist’s perspective has points of convergence with that of the criminal law specialist, and how these convergences can possibly contribute to establishing a correct legal qualification, in cases when the civil lie (simulation) turns into a criminal lie. The analysis does not propose an exhaustive approach, of all the criminal law consequences of the simulation, but a specific one, with a strict view on the disguise of the price in authentic acts. The analysis will follow „two steps”: the civil law perspective (§1) and the criminal law perspective (§2).

Keywords: simulation, public act, secret act, disguise of the price, tax evasion, false in statements, false intellectual, improper participation.