Autor: Serghei BRÎNZA, Vitalie STATI

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: În studiul de faţă este analizat gradul de implementare a art. 33-40 ale Convenţiei de la Istanbul în Codul penal al Republicii Moldova şi în cel al României. În rezultatul analizei efectuate, se poate susţine că violenţa psihologică în înţelesul art. 33 al Convenţiei de la Istanbul este incriminată în ambele legi penale analizate. Aceasta deşi nici în Codul penal al Republicii Moldova, nici în Codul penal al României, nu există un articol distinct în care art. 33 al Convenţiei de la Istanbul să-şi găsească implementarea plenară. Se poate afirma că ambele legislaţii analizate conţin un articol distinct în care art. 34 al Convenţiei de la Istanbul îşi găseşte implementarea. Astfel, în art. 782 C. contr. RM şi în art. 208 C. pen. se regăseşte în cea mai mare parte dispoziţia art. 34 al Convenţiei de la Istanbul. Violenţa fizică în sensul art. 35 al Convenţiei de la Istanbul este incriminată în ambele legislaţii analizate. Aceasta deşi diferă maniera de incriminare a violenţei fizice în legislaţia Republicii Moldova şi în cea a României. În art. 36 al Convenţiei de la Istanbul se pune accentul pe lipsa de consimţământ al victimei. În art. 171 şi 172 C. pen. RM, precum şi în art. 218 şi 219 C. pen., nu oricare lipsă de consimţământ al victimei comportă relevanţă penală. Din acest punct de vedere, legile penale ale Republicii Moldova şi României corespund în parte prevederilor art. 36 al Convenţiei de la Istanbul. Prevederea de la art. 37 alin. (2) al Convenţiei de la Istanbul este implementată într-un mod eficient în legile penale ale Republicii Moldova şi României. Cât priveşte prevederea de la art. 37 alin. (1) al Convenţiei de la Istanbul, aceasta este implementată într-un mod mai reuşit în Codul penal al Republicii Moldova şi într-un mod mai puţin reuşit în Codul penal al României. În Codul penal al Republicii Moldova, dispoziţiei de la art. 39 al Convenţiei de la Istanbul îi corespund art. 151 sau 152 (cu sau fără referire la art. 27 C. pen. RM). În Codul penal al României, avortul forţat şi sterilizarea forţată în sensul art. 39 al Convenţiei de la Istanbul intră sub incidenţa art. 201 alin. (2) sau, respectiv, a art. 193 sau 194 (cu sau fără referire la art. 32). Aceste norme asigură o protecţie pe măsură împotriva avortului forţat şi a sterilizării forţate. Articolul 173 C. pen. RM şi art. 223 alin. (1) C. pen. nu reproduc fidel dispoziţia de la art. 40 al Convenţiei de la Istanbul. Nu considerăm eronată o astfel de abordare a legiuitorului moldovean şi a celui român. Stabilirea unor condiţii suplimentare (faţă de cele atestate în art. 40 al Convenţiei de la Istanbul) în art. 173 C. pen. RM şi în art. 223 alin. (1) C. pen. este condiţionată de necesitatea de a delimita hărţuirea sexuală de alte infracţiuni privind viaţa sexuală, săvârşite în formă tentată. Pentru a exclude eclectismul şi fragmentarismul în reglementarea răspunderii pentru violenţa în familie, legiuitorului moldovean i se recomandă să incrimineze exclusiv manifestările particulare ale violenţei în familie.

Cuvinte cheie: violenţa în familie, violenţa psihologică, urmărire, violenţa fizică, violenţa sexuală, căsătoria forţată, mutilarea genitală a femeilor, avortul forţat, sterilizarea forţată, hărţuirea sexuală

Abstract: In the present study is analyzed the degree of implementation of art. 33-40 of the Istanbul Convention in the Criminal Code of the Republic of Moldova and in the Criminal Code of Romania. As a result of the analysis performed, it can be argued that psychological violence within the meaning of art. 33 of the Istanbul Convention is criminalized in both criminal laws analyzed, although neither in the Criminal Code of the Republic of Moldova, nor in the Criminal Code of Romania, is there a distinct article in which art. 33 of the Istanbul Convention to find its full implementation. It can be stated that both analyzed legislations contain a distinct article in which art. 34 of the Istanbul Convention is being implemented. Thus, in art. 782 C. contr. RM and in art. 208 C. pen. the provision of art. 34 of the Istanbul Convention is, for the most part, found. Physical violence within the meaning of art. 35 of the Istanbul Convention is criminalized in both legislations analyzed. This is despite the fact that the manner of criminalizing of physical violence differs in the legislation of the Republic of Moldova and in that of Romania. In art. 36 of the Istanbul Convention the emphasis is on the victim’s lack of consent. In art. 171 and 172 of the C. pen. RM, as well as in art. 218 and 219 C. pen., not any lack of consent of the victim is of criminal relevance. From this point of view, the criminal laws of the Republic of Moldova and Romania correspond in part to the provisions of art. 36 of the Istanbul Convention. The provision from art. 37 alin. (2) of the Istanbul Convention is effectively implemented in the criminal laws of the Republic of Moldova and Romania. Regarding the provision from art. 37 alin. (1) of the Istanbul Convention, it is implemented in a more successful way in the Criminal Code of the Republic of Moldova and in a less successful way in the Criminal Code of Romania. In the Criminal Code of the Republic of Moldova, the provision of art. 39 of the Istanbul Convention corresponds to art. 151 or 152 (with or without reference to art. 27 C. pen. RM). In the Criminal Code of Romania, forced abortion and forced sterilization within the meaning of art. 39 of the Istanbul Convention falls under the scope of art. 201 alin. (2) or, respectively, of art. 193 or 194 (with or without reference to art. 32). These rules provide adequate protection against forced abortion and forced sterilization. Article 173 C. pen. RM and art. 223 alin. (1) C. pen. does not faithfully reproduce the provision of art. 40 of the Istanbul Convention. We do not consider such an approach of the Moldovan and Romanian legislators to be erroneous. The establishment of additional conditions (compared to those attested in art. 40 of the Istanbul Convention) in art. 173 C. pen. RM and in art. 223 alin. (1) C. pen. shall be conditional on the need to distinguish sexual harassment from other attempted sexual offenses. In order to exclude eclecticism and fragmentism in regulating liability for domestic violence, the Moldovan legislator is recommended to incriminate exclusively the particular manifestations of domestic violence.

Keywords: domestic violence, psychological violence, stalking, physical violence, sexual violence, forced marriage, female genital mutilation, forced abortion, forced sterilization, sexual harassment.