Autor: Gheorghiţă MATEUŢ

Publicat în: In honorem Flavius Antoniu Baias. Aparența în drept (coord. Adriana Almășan, Ioana Vârsta, Cristina Zamșa), Ed. Hamangiu, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Principiul bunei-credinţe, independent de modalitatea în care este reglementat în dreptul pozitiv, este astăzi acceptat ca un principiu fundamental în toate domeniile dreptului. În conţinutul prezentului studiu, vom aborda mai întâi buna-credinţă din punct de vedere conceptual, după care vom prezenta aplicaţiile concrete ale acesteia în materia procesual penală. Independent de valenţele noţiunii de bună-credinţă, o importanţă deosebită o prezintă funcţia limitativă a acestui concept, în raport de ceea ce înseamnă abuzul de drept. Vom prezenta buna-credinţă în raport de modalităţile de exercitare a drepturilor procesuale, în respectarea şi îndeplinirea măsurilor şi obligaţiilor procesuale, dar şi prin prisma atribuţiilor conferite de lege organelor judiciare.

Cuvinte cheie: buna-credinţă obiectivă, buna-credinţă subiectivă, abuz de drept, abuz procesual, drepturi procesuale, interese procesuale, atribuţii procesuale, culpă procesuală, principiul loialităţii, excluderea probelor.

Abstract: The principle of good faith, regardless of the way it is regulated in positive law, is today accepted as a fundamental principle in all areas of law. In the content of this study, we will first address good faith from a conceptual point of view, after which we will present its concrete applications in criminal procedure matter. Regardless of the valences of the notion of good faith, the limiting function of this concept is of particular importance, in relation to what abuse of law means. We will present good faith in relation to the ways of exercising the procedural rights, in the observance and fulfillment of the procedural measures and obligations, but also in the light of the attributions conferred by law to the judicial bodies.

Keywords: objective good faith, subjective good faith, abuse of law, procedural abuse, procedural rights, procedural interests, procedural attributions, procedural fault, principle of loyalty, exclusion of evidence.