Autor: Ionuț BORLAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Rezumat: Noul proces penal reflectă eforturile legiuitorului de reorientare a concepției procesuale a Codului de procedură penală către sistemul bazat pe procedura acuzatorială, dar adaptată în mod corespunzător sistemului nostru continental. În acest context, dispozițiile procesuale privind exercitarea acțiunii civile nu au fost ocolite de legiuitor, fiind guvernate însă, în mod pregnant, de principiul soluționării cu celeritate a conflictului de drept penal ivit. Prin intermediul acestui studiu, autorul dorește să supună atenției cititorilor câteva aspecte de teorie privind constituirea ca parte civilă în noul proces penal, precum și modul în care ar trebui aplicate acestea în practica judiciară. Așadar, studiul nu reprezintă o colecție exhaustivă de idei privind exercitarea acțiunii civile în general, ci este limitat la prevederile legale referitoare la dreptul de constituire ca parte civilă, cu referire în mod special la subiecții activi și pasivi, obiectul constiturii, obligațiile organelor judiciare și modificarea pretențiilor civile pe parcursul procesului penal.

Titlul lucrării în engleză: Considerations about bringing a civil claim in the new criminal trial

Abstract: The new criminal trial reflects the legislator’s efforts to redirect the procedural conception of the Criminal Procedure Code towards a system based on adversarial procedure, but adapted accordingly to our continental system. In this context, the criminal provisions on civil action were not spared by the legislature, being prominently governed by the celerity principle regarding the criminal action. By means of this study, the author wishes to bring to the attention of readers a few theoretical aspects on the possibility of bringing a civil action in the new criminal proceedings, and also, how these aspects should be applied in our judicial practice. Therefore, this study does not represent an exhaustive collection of ideas on civil action in general, but is limited to the legal provisions concerning the right to become a civil party in a criminal lawsuit, with particular reference to active and passive subjects, object, obligations of judicial bodies and the modification of civil claims during the trial.