Autor: Sandra GRĂDINARU

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2019

Disponibil online: aici.

Rezumat: Prezenta lucrare îşi propune să analizeze posibilitatea solicitării administrării probei cu expertiza tehnică şi criminalistică a suporţilor optici ce conţin datele obţinute în urma activităţii de supraveghere tehnică, efectuată de către organele de urmărire penală. Studiul de faţă porneşte de la premisa conform căreia, deşi la dosarul instanţei, de cele mai multe ori, sunt depuse procesele verbale de redare a convorbirilor telefonice sau a conversaţiilor purtate în mediul ambiental, precum şi fişierele audio sau audio-video stocate pe suporţii optici, se impune ca părţile să poată contesta în faţa judecătorului însăşi autenticitatea acestor mijloace de probă.

Una dintre metodele prin care se poate verifica autenticitatea mijloacelor de proba este prin instituţia certificării, prevăzută în mod expres de dispoziţiile Codului de procedură penală.

În condiţiile în care certificarea prin aplicarea semnăturii electronice este opţională şi neuzitată în practică, nu este suficientă pentru a dovedi legalitatea administrării probelor obţinute din activitatea de supraveghere tehnică, se impune, în situaţia contestării probei constând în înregistrarea convorbirilor, ca suporţii optici să facă obiectul unei expertize tehnice şi criminalistice a vocii şi vorbirii.

În cele ce urmează, ne propunem să analizăm posibilitatea administrării probei cu expertiza, atât din perspectiva instanţelor penale naţionale, cât şi din perspectiva Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Interesul academic şi preponderent practic al prezentei lucrari este dat pe de o parte de maniera de abordare a argumentării, care este adresată atât practicienilor dreptului, avocaţi, procurori, judecători, etc, cât şi justiţiabililor care au făcut obiectul activităţii de supraveghere tehnică, iar pe de altă parte de faptul că se poate dovedi un instrument util în construirea apărării în cauzele penale în care probatoriul este constituit preponderent din date obţinute prin supraveghere tehnică.

Cuvinte-cheie: expertiză criminalistică; supraveghere tehnică; drept procesual penal.

Titlul lucrării în engleză: Observations on the examination of storage media containing judicial surveillance measures

Abstract: The present paper aims to analyze the possibility of requesting the administration of the eivdence with the technical and forensic expertise of the optical supports containing the data obtained from the activity of technical surveillance, carried out by the criminal investigation bodies.

Present study starts from the premise that, although in the court file, most of the times, the minutes of playing the telephone calls or the conversations carried out in the environment, as well as the audio or audio-video files stored on optical media are filed, it is necessary that the parties be able to challenge, before the judge himself, the authenticity of these means of evidence.

One of the methods by which the authenticity of the means of proof can be verified is through the institution of certification, expressly provided by the provisions of the Criminal Procedure Code.

Given that the certification by applying the electronic signature is optional and unused in practice, it is not sufficient to prove the lawfulness of the administration of the evidence obtained from the technical surveillance activity, it is required, in the case of contesting the evidence consisting in the recording of the calls, that the optical supports be the object of a technical and forensic expertise of voice and speech.

In the following, we propose to analyze the possibility of administering the evidence with the expertise, both from the perspective of the national criminal courts and from the perspective of the European Court of Human Rights.

The academic and predominantly practical interest of the present work is given on the one hand by the approach to argumentation, which is addressed to both the legal practitioners, lawyers, prosecutors, judges, etc., as well as any citizen who have been the object of the technical surveillance activity, and on the other hand, the fact that it can prove a useful tool in the construction of defense in criminal cases in which the probationary is mainly composed of data obtained through technical surveillance.

Keywords: forensic expertise; technical surveillance; criminal procedure law.