Autor: Ionița COCHINȚU

Publicat în: Tax Magazine nr. 1/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: Măsurile asigurătorii – poprirea și sechestrul asigurător – se dispun și se duc la îndeplinire,
prin procedura administrativă, de organul fiscal competent. Acestea se aplică asupra bunurilor mobile
și/sau imobile proprietate a debitorului, precum și asupra veniturilor acestuia, în cazuri excepționale,
respectiv atunci când există pericolul ca acesta să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească
patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. Însă, în ceea ce privește
întinderea în timp, valabilitatea și încetarea acestor măsuri asigurătorii, textul legal lasă loc la posibile
interpretări în contextul în care organul fiscal, în cadrul acestor proceduri, a sesizat organul de urmărire
penală. Aceste aspecte au condus la formularea unor excepții de neconstituționalitate ridicate cu ocazia
soluționării unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect constatarea încetării
valabilității măsurilor asigurătorii dispuse de organele fiscale, precum și restituirea sumelor de bani
indisponibilizate. Astfel, în prezentul articol vom reda unele chestiuni ce țin de interpretarea și aplicarea normelor legale în dinamica legislativă, interferența între procedura administrativ-fiscală și procedura
penală, prelungirea în timp a măsurii asigurătorii luate în cursul procedurii administrativ-fiscale și
menținerea acesteia în cursul procesului penal până la un moment temporal nedeterminat, aspecte
abordate pe cale jurisprudențială de către instanța de contencios constituțional, cu ocazia soluționării
unor excepții de neconstituționalitate.

Abstract: The insuring measures – the seizure and the attachment or requisition – are ordered and
carried out, through the administrative procedure, by the competent tax authorities. These apply to the
movable and / or immovable property owned by the debtor, as well as to his income, in exceptional cases,
respectively when there is the danger that the debtor may steal, hide or waste his assets, significantly
jeopardizing or hindering considerable the collecting.
However, regarding the extension in time, the validity and termination of these insurance measures, the
legal text gives rise to possible interpretations in the context in which, within these procedures, the tax
authority notified the criminal prosecution authority.
These aspects have led to formulation of unconstitutionality exceptions raised with the occasion of
settling litigations in the role of the courts having as object the finding of the cessation of the validity
of the insurance measures ordered by the fiscal bodies, as well as the restitution of the amounts of
unavailable money.

Thus, in this paper we will show certain aspects related to the interpretation and application of the legal
norms within the legislative dynamics, the interference between the administrative-fiscal procedure and
the criminal proceedings, the prolongation in time of the insurer measure taken during the administrativefiscal procedure and its maintenance during the criminal proceedings until an undetermined moment
in time, issues addressed by the case law by the constitutional court, when settling some exceptions of
unconstitutionality.