Autor: Diana LUCACIU

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2019

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul articol își propune, mai întâi, o succintă analiză a principiului ne bis in idem în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, mai ales în lumina hotărârii Mihalache c. României, urmând a concluziona în ce măsura aceasta reprezintă sau nu o aliniere a Curții de la Strasbourg cu viziunea Curții de la Luxembourg.

În continuare, articolul cuprinde, de asemenea, o analiză a hotărârilor pronunțate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauzele în care principiul ne bis in idem a fost incident. În final, articolul cuprinde o secțiune dedicată dreptului intern, fiind expuse și soluțiile propuse pentru ipotezele în care o ordonanță a procurorului este actul ce atrage incidența principiului ne bis in idem deoarece, în conținutul său, procurorul a analizat temeinicia unei acuzații în materie penală adusă unei persoane cercetate în calitate de suspect ori inculpat.

Cuvinte-cheie: principiul ne bis in idem; Curtea Europeană a Drepturilor Omului; hotărârea Mihalache c. României; Curtea de Justiție a Uniunii Europene; ordonanță de clasare; suspect; inculpat; temeinicia acuzației în materie penală.

Titlul lucrării în engleză: The applicability of ne bis in idem principle in regard to a case dismissal solution in the pre-trial stage

Abstract: The aim of the present article is, firstly, to shortly analyze the ne bis in idem principle in the view of the European Court of Human Rights, especially in the light of the judgment passed in the case of Mihalache against Romania, concluding in the end of the first section whether or not this represents an alignment of the Strasbourg Court with the Luxembourg Court.

Secondly, the article also includes an analysis of the judgments given by the Court of Justice of the European Union in cases where the ne bis in idem principle was incidental. Finally, the article includes a section dedicated to Romanian domestic law, being also presented the proposed solutions for the hypotheses in which an order of the prosecutor is the act that attracts the incidence of the principle ne bis in idem because in its content, the prosecutor has analyzed the merits of a criminal prosecution brought against a person investigated as a suspect or as an accused. 

Keywords: ne bis in idem principle; case dismissal; prosecutor; European Court of Human Rights; Mihalache against Romania; Court of Justice of the European Union; domestic law; a non indictment solution; suspect; accused; the merits of the criminal charge.