Autor: Mihai Adrian HOTCA

Publicat în Revista română de drept penal al afacerilor nr. 1/2021

Revista disponibilă aici

Rezumat: Pentru atingerea scopului legii penale, legiuitorul are sarcina să adopte instrumentele necesare prevenirii și sancționării infracțiunilor. Măsurile alese de legiuitor trebuie să fie adecvate, necesare și echivalente cu gravitatea comportamentului sancționat [nulla poena (sanctio) sine crimine et necessitate]. Cu alte cuvinte, legiuitorul este obligat să respecte regula (principiul) proporționalității protecției penale a valorilor sociale. Principiul proporționalității reacției penale are două aspecte principale: unul extrinsec, respectiv subsidiaritatea mijloacelor penale în combaterea faptelor antisociale, și altul intrinsec, anume necesitatea unei corespondențe între gradul de vătămare produs în societate de faptele ce constituie infracțiuni și duritatea măsurilor prevăzute pentru cei care săvârșesc asemenea fapte.

Cuvinte cheie: lege penală; infracțiune; proporționalitate; antisocialitate; protecție penală; regula talionului

Titlu în limba engleză: Proportionality of criminal protection

Abstract: In order to achieve the goal of criminal law, the legislator has to adopt the instruments required for the prevention and the punishment of criminal offences. The measures chosen by the legislator have to be appropriate, necessary and proportional to the gravity of the conduct punished [nulla poena (sanctio) sine crimine et necessitate]. In other words, the legislator is bound to observe the rule (principle) of proportionality of criminal protection of social values. The principle of proportionality of criminal reaction has two main sides: an extrinsic one, that is the subsidiarity of criminal means in fighting the antisocial acts and an intrinsic one, namely the necessity of a correspondence between the degree of harm caused in the society by the criminal offences and the strict nature of the measures concerning those committing such acts.

Keywords: criminal law; criminal offence; proportionality; antisociality; criminal protection; law of talion