Autor
: Cristian-Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Autoritatea judiciară competentă din România poate refuza executarea mandatului european de arestare, dacă acesta a fost emis (în cursul urmăririi) pentru infracţiuni care, potrivit legii penale române, sunt săvârşite pe teritoriul României. Totuşi, incidenţa unui motiv opţional de refuz nu împiedică prin ea însăşi executarea. Trebuie să se examineze toate împrejurările cauzei.

Sintagmei „împrejurări ale cauzei” i se circumscriu diverse criterii în funcţie de care instanţa se pronunţă asupra executării mandatului european de arestare. Un astfel de criteriu este locul unde urmărirea are un mai bun aport la soluţionarea raportului juridic penal de conflict în integralitatea lui şi unde principiul aflării adevărului este mai bine respectat. Acest loc se poate situa în statul solicitant, când se dispune executarea, sau în statul solicitat, când se refuză executarea.

Dacă urmărirea se efectuează în ambele state, alegerea trebuie să se facă în funcţie de repere precum: sta tul în care există o mai mare siguranţă că întreaga activitate infracţională va fi cercetată; statul în care urmărirea este într-un stadiu mai avansat; statul în care probele se administrează mai uşor.

Cuvinte cheie: mandat european de arestare, refuz facultativ de executare

Titlul lucrării în limba engleză: European arrest warrant. Optional reason for refusal. Criteria and benchmarks according to which the court rules on the execution

Abstract: The competent judicial authority in Romania can refuse the execution of an European arrest warrant, if it has been issued (during the prosecution) for offenses which, according to Romanian criminal law, are committed on the territory of Romania. However, the incidence of an optional reason for refusal does not by itself preclude the execution. All the circumstances of the case must be examined.

The phrase „circumstances of the case” implies various criteria according to which the court rules on the execution of the European arrest warrant. Such a criterion is the place where the prosecution has a better contribution to the resolution of the conflict criminal legal report in its entirety and where the principle of finding the truth is better respected. This place may be located in the requesting State, when the execution is ordered, or in the requested State, when the execution is refused.

If the prosecution is carried out in both States, the choice must be made according to benchmarks such as: the State in which there is a bigger certainty that the entire criminal activity will be investigated; the State in which the prosecution is at a more advanced stage; the State in which the evidence is more easily administered

Keywords: European arrest warrant; optional reason for refusal