Autor:
Raul Alexandru NESTOR

Publicat în: Pandectele Române nr. 4/2021

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Fără a fi nicidecum ignorată de legiuitorul naţional, situaţia persoanei vătămate minore a fost substanţial ameliorată din punct de vedere al drepturilor procesuale reglementate în noua legislaţie procesual penală. Deşi au existat dispoziţii specifice pentru ocrotirea acestei categorii vulnerabile de persoane şi în reglementarea anterioară, noua legislaţie a ţinut cont şi de jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, fiind astfel impusă organelor judiciare o conduită proactivă. În virtutea obligaţiei pozitive de a proceda la audierea persoanei vătămate, declaraţiile acesteia date anterior începerii procesului penal reprezintă un mijloc de probă. Noua lege de procedură penală redefineşte poziţia procesuală a persoanei vătămate minore şi reglementează în favoarea acesteia mai multe drepturi a căror garantare reprezintă o obligaţie pentru organele judiciare. Pe lângă dispoziţiile legale din Codul de procedură penală, audierea persoanei vătămate minore va trebui să ţină seama şi de mai multe reguli de ordin tactic, existând mai multe situaţii în care lipsa unui dialog dintre magistrat şi persoana vătămată a condus la pronunţarea unor soluţii criticate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Modul în care este concepută activitatea de ascultare a persoanei vătămate şi pregătirea persoanei care ascultă persoana vătămată minoră, ca şi folosirea unor camere speciale de audiere în cursul etapei investigative, reprezintă elemente esenţiale pentru obţinerea celor mai relevante informaţii necesare unei juste soluţionări a cauzei penale. Persoanele care participă la audierea unei victimei minore pot influenţa în mare măsură declaraţiile acesteia. Pentru prima dată în legislaţia română este reglementată ca procedură contradictorie, o audiere anticipată a victimei minore, procedură care poate avea loc în cursul urmăririi penale şi la care poate participa inclusiv avocatul persoanei acuzate. Regulile procesuale şi tactice pentru audierea victimei minore trebuie să respecte toate condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de revictimizare a minorului, fiind însă necesară respectarea principiului egalităţii de arme. În acest sens, atât organele cu atribuţii în etapa investigativă a procesului penal cât şi instanţele de judecată trebuie să analizeze cu mare atenţie orice solicitare de reaudiere a persoanei vătămate minore, fiind necesară şi garantarea dreptului la apărare al persoanei acuzate. Evaluarea declaraţiilor persoanei vătămate minore reprezintă un proces complex, pronunţarea soluţiei definitive urmând a ţine seama de întregul material probator administrat precum şi de situaţia în care minorul a fost supus unor măsuri speciale de protecţie. În principiu, vor fi aplicabile acele dispoziţii procesuale care nu permit pronunţarea unei soluţii de condamnare doar pe baza declaraţiilor date de investigator, de colaborator sau de martorii protejaţi. Ascultarea victimei minore ca şi soluţionarea cauzei trebuie să ţină cont de specificul modului în care sunt comise infracţiunile împotriva minorilor, lipsa unor depoziţii de martor cu privire la actul de conduită interzis sau lipsa altor mijloace de probă convenţionale demonstrând rolul esenţial pe care îl are audierea victimei în economia acestui gen de cauze.

Cuvinte-cheie: ascultarea persoanei vătămate; obligaţie procedural pozitivă a autorităţilor judiciare; procedura audierii anticipate a persoanei vătămate; reguli tactice de audiere a minorilor; revictimizarea persoanei vătămate minore; evaluarea declaraţiilor date de persoana vătămata minoră.

Abstract: Without being ignored in any way by the national legislator, the situation of the minor victim has been substantially improved in terms of the procedural rights regulated in the new criminal procedural legislation. Although there were specific provisions for the protection of this vulnerable category of persons in the previous regulation, the new legislation also took into account the established jurisprudence of the European Court of Human Rights, thus imposing proactive conduct on the judiciary. By virtue of the positive obligation to hear the victim, his statements given before the start of the criminal proceedings are a means of proof. The new law on criminal procedure redefines the procedural position of the minor victim and regulates in his favor several rights whose guarantee is an obligation for the judicial authorities. In addition to the legal provisions of the Code of Criminal Procedure, the hearing of the minor injured person will have to take into account several tactical rules, there are several situations in which the lack of dialogue between the magistrate and the injured person led to pronounced solutions case law of the European Court of Human Rights. The way in which the activity of listening to the injured person and the preparation of the person listening to the minor victim, as well as the use of special hearing rooms during the investigative stage, are essential elements for obtaining the most relevant information necessary for a fair criminal case. Persons participating in the hearing of a minor victim can greatly influence their statements. For the first time in the Romanian legislation is regulated as an adversarial procedure, an early hearing of the minor victim, a procedure that can take place during the criminal investigation and in which the lawyer of the accused person can participate. The procedural and tactical rules for hearing the minor victim must comply with all the conditions for the prevention of any form of revictimization of the minor, but it is necessary to respect the principle of equality of arms. In this sense, both the judicial authorities with attributions in the investigative stage of the criminal process and the courts must carefully consider any request to re-hear the minor injured person, being necessary to guarantee the right of defense of the accused person. The evaluation of the statements of the minor victim represents a complex process, the pronouncement of the final solution following to take into account the entire evidentiary material administered as well as the situation in which the minor was subjected to special protection measures. In principle, those procedural provisions that do not allow a conviction to be handed down only on the basis of statements given by the investigator, collaborator or protected witnesses will be applicable. The hearing of the minor victim as well as the resolution of the case must take into account the specifics of the manner in which crimes against minors are committed, the lack of witness testimony regarding the prohibited act of conduct or the lack of other conventional means of evidence demonstrating the essential role of hearing the victim in the economy of such causes.

Keywords: listening to the injured person; a positive procedural obligation of the judicial authorities; the procedure for the early hearing of the injured person; tactical rules for hearing minors; revictimization of the minor injured person; evaluation of the statements given by the minor injured person.