Autor:
Laurențiu SORESCU

Publicat în: Pandectele Române nr. 1/2021

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Articolul dezbate carenţele generale ale legislaţiei procesual penale ce au plecat de la modul în care a fost gândit actualul Cod de procedură penală. Aceste carenţe au fost învederate de către reprezentanţii profesiilor juridice la momentul discutării în Parlamentul României, dar legiuitorul a înţeles să le ignore. Autorul analizează impactul unor astfel de situaţii asupra procesului penal şi propune ca pe viitor, legiuitorul, în strânsă colaborare cu Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională a României, să lucreze temeinic şi atent pentru a evita vulnerabilităţile ce prezintă un caracter evident pentru orice observator obiectiv.

Cuvinte-cheie: legislaţie procesual penală; norme tranzitorii; procuror; Curtea Constituţională.

Abstract: The article discusses the general shortcomings of the criminal procedural legislation that started from the way in which the current Code of Criminal Procedure was conceived. These shortcomings were signalled by the representatives of the legal professions at the time of the discussion in the Romanian Parliament, but the legislature finally ignored them. The author analyzes the impact of such situations on criminal proceedings and proposes that in the future, the legislature, in close collaboration with the Advocate of the People and the Constitutional Court of Romania, should work hard and carefully in order to avoid vulnerabilities that are obvious to any objective observer.

Keywords: criminal procedural legislation; transitional norms; prosecutor; Constitutional Court.