Autor: Georgiana SAS

Publicat în: Jurnalul Baroului Cluj nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În ciuda unei istorii tumultuoase, dreptul suspectului și al inculpatului de a nu se autoincrimina și de a beneficia de asistență juridică se regăsesc actualmente în toate legislațiile moderne, cadrul normativ național nefăcând excepție. Nu același lucru poate fi spus însă despre drepturile recunoscute martorului în cadrul procesului penal, cu atât mai puțin atunci când discuția privește martorul bănuit, un participant care, deși formal are calitatea de martor, se află de facto în situația suspectului. Prezenta lucrare examinează legislația națională în ceea ce privește consacrarea si efectivitatea dreptului de a nu se autoincrimina și de a fi asistat de avocat în situația martorului bănuit, ținând cont de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și de soluțiile adoptate în dreptul comparat.

Cuvinte-cheie: dreptul de a nu se autoincrimina; dreptul de a fi asistat de avocat; martor bănuit; excluderea probelor; inutilizabilitatea probelor.

Titlul lucrării în engleză: The witness’ right against self-incrimination and to have the assistance of counsel

Abstract: Despite their tumultuous history, the suspect’s and the defendant’s right against self-incrimination and to be assisted by counsel are widely recognized in modern legislation, with the Romanian codification making no exception. However, not the same can be said about the rights of the witness during a criminal trial, much less when it concerns the suspected witness, a participant who, although formally a witness, is rather a de facto suspect. This paper examines the national legislation in regards to the recognition and effectiveness of the right to not incriminate oneself and to be assisted by counsel in the particular case of the suspected witness, having regard to the case law of the European Court of Human Rights and to comparative law.

Keywords: the right against self-incrimination; the right to legal counsel; suspected witness; exclusion of evidence; non-usability of evidence.