Autor
: George PELICAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 3/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Fiind fundamentată pe o sistematizare a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pe o analiză cuprinzătoare a lucrărilor de specialitate publicate la nivel naţional şi european, lucrarea de faţă a plecat de la premisa necesităţii asigurării unui just echilibru între interesul societăţii de a reprima în mod efectiv o conduită antisocială şi interesul individual de a nu fi tras la răspundere ori sancţionat în mod repetat pentru aceeaşi faptă antijuridică, demers ce poate părea extrem de dificil de pus în aplicare, în special prin prisma reconfigurării recente a principiului ne bis in idem.

Urmare a unei legislaţii supranaţionale cu deficienţe vădite, aspect ce a generat o practică extrem de fluctuantă a instanţelor europene, principiul ne bis in idem a avut parte, de-a lungul timpului, de o evoluţie remarcabilă, evoluţie aşteptată a se extinde din ce în ce mai mult în viitorul apropiat. Chiar dacă în prezent pare a se fi atins, în linii mari, dezideratul existenţei unor criterii de referinţă în scopul interpretării şi aplicării uniforme a acestei garanţii procesuale fundamentale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar au fost generate o serie considerabilă de semne de întrebare relative la anumite ipoteze de încălcare aparentă a principiului ne bis in idem, care cu siguranţă vor mai subzista până la noi intervenţii lămuritoare ale forurilor europene.

Astfel, prezentul studiu a fost realizat cu scopul de a releva principalele aspecte controversate şi incertitudini existente la momentul actual în doctrină şi în practică în legătură cu sensul şi domeniul de aplicare a principiului ne bis in idem, propunându-şi, în acelaşi timp, să furnizeze clarificări necesare, precum şi să ofere eventuale soluţii adecvate prin raportare la legislaţia penală şi procesual penală de la nivel naţional.

Cuvinte cheie: principiul ne bis in idem; controverse; aparentă încălcare; concurs ideal de infracţiuni; unitate legală de infracţiune; cumul de proceduri şi sancţiuni; just echilibru.

Titlul lucrării în limba engleză: Controversial aspects regarding the apparent violation of the ne bis in idem principle

Abstract: Being based upon a comprehensive analysis of the case law of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice, as well as upon the national and European published literature, this paper started from the premise that a fair balance must be struck between the interest of the society to effectively repress an antisocial conduct and the individual interest not to be repeatedly prosecuted or punished for the same action – which might prove difficult to implement, especially given the recent reconfiguration of the principle ne bis in idem.

As a consequence of an obviously deficient supranational legislation, which boiled down to an extremely volatile jurisprudence of the European courts, ne bis in idem has had a remarkable evolution with the passage of time, being expected to evolve even more in the upcoming future. Even though at the moment the desideratum with respect to the existence of benchmarks for the uniform interpretation and application of this fundamental procedural guarantee has been seemingly achieved, several doubts have been raised as regards specific cases of apparent violation of the principle ne bis in idem – which will certainly remain topical issues until further clarification from the European judicial practice.

This study was made for the purpose of revealing the main controversial aspects and uncertainties existing in the literature and jurisprudence with regard to the meaning and scope of the principle ne bis in idem, but also to supply necessary clarifications and identify possible solutions given the national substantial and procedural criminal legislation.

Keywords: ne bis in idem principle; controversy; apparent violation; ideal concurrence of offences; legal unity of offence; cumulation of procedures and offences; fair balance