Autor
: Mario CATERINI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Articolul prezintă în primul rând modul în care mass-media este înclinată să selecteze informaţii pe criterii pragmatice/comerciale şi nu neapărat folosind ca punct de referinţă relevanţa informaţiei. Rezultatul unei astfel de selecţii ar putea fi o reprezentare distorsionată a realităţii, care ar putea crea griji colective artificiale şi, în consecinţă, ar putea influenţa politica penală şi funcţionarea sistemului penal. A doua parte a articolului analizează tocmai influenţa reprezentării mass-media asupra politicii penale, în special în contextul actual al aşa-numitei „democraţii lichide” dezvoltată în jurul noilor mijloace de informare în masă (în special Internetul). Autorul se concentrează pe riscurile pe care le poate implica această formă de democraţie, în special pe încălcarea potenţială a unor principii fundamentale în sistemele moderne democratice. Concluzia este dedicată culturii dreptului penal, autorul promovând educarea publicului, respectiv o paideia politico-penală, adaptată nevoilor postmoderne democratice şi de masă, care să încerce să urmărească conţinutul ontologic al nivelurilor minime de cunoaştere a cetăţenilor, cum ar fi interiorizarea acelor valori fundamentale care constrâng etosul societăţii civile contemporane.

Cuvinte cheie: riscul infracţional. reprezentare mediatică, politică penală, principiul legalităţii, „democraţie lichidă”, rolul culturii penale

Titlul lucrării în limba engleză: The challenges of Criminal Law in the face of new media

Abstract: The article firstly presents how mass-media is inclined to select information on pragmatic/commercial criteria and not necessarily using as a point of reference the relevance of the information. The result of such selection could be a distorted representation of reality, that could create artificial collective worries and could consequently influence criminal policy and the functioning of the criminal system. The second part of the article analyses the influence of the media representation on criminal policy, in particular in the actual context of the so-called “liquid democracy” developed around the new media (specifically the Internet). The author focuses on the risks that this form of democracy might involve, namely the potential violation of some fundamental principles in the democratic modern systems. The conclusion is dedicated to the culture of criminal law, the author promoting a form of public education, respectively a politico-criminal paideia, adapted to postmodern democratic and mass needs, which seeks to pursue the ontological content of minimum levels of knowledge of citizens, such as internalizing those fundamental values that constrain the ethos of contemporary civil society.

Keywords: Criminal Risk, Media Representation, Criminal Politics, Principle of Legality, Liquid Democracy, Role of Criminal Law Culture