Autor: Ioana Maria COSTEA

Publicat în: Analele Universității din București 2020

Disponibil on-line: aici

Rezumat: Studiul nostru propune o analiză în doi timpi a conceptului de fraudă la TVA, delimitare temporală reprezentată de adoptarea Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Prin demersul nostru analitic, ce utilizează metoda comparativă meticulos sub auspiciile interpretării limitative impuse de dreptul penal sunt relevate ipoteze punctuale privind formele evaziunii fiscale pe cadrul unional de funcționare a taxei pe valoare adăugată. În egală măsură, studiul caută să identifice unghiurile moarte ale normativului național și direcțiile de rafinare a legislației evaziunii fiscale. 

Cuvinte cheie: protecția intereselor financiare ale Comunităților/Uniunii Europene, evaziunea fiscală, frauda la taxa pe valoare adăugată.

Titlul lucrării în engleză: Transposition of the PIF Directive and VAT fraud

Abstract: Our study proposes a two-step analysis of the concept of VAT fraud, a time limit represented by the adoption of Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law. Through our analytical approach, which uses the comparative method meticulously under the auspices of the limited interpretation imposed by criminal law, specific hypotheses are revealed regarding the forms of tax evasion in the European Union framework for the operation of value added tax. Equally, the study seeks to identify the blind spots of national law and the directions for refining tax evasion legislation. 

Keywords: protection of the financial interests of the European Communities/European Union, tax evasion, value added tax fraud.