Autor: Luminița Criștiu-Ninu, Cătălin Nicolae Magdalena

Publicat în: Revista Dreptul nr. 12/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: O analiză aprofundată a mecanismelor prin care destinatari ai normei juridice ajung să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale și, ulterior, să dea o aparență de liceitate sumelor nelegal obținute, nu poate fi decât benefică pentru o înțelegere de ansamblu a elementelor de tipicitate ale celor două infracțiuni (evaziune fiscală și spălare a banilor).

Fără tradiție în dreptul nostru penal, incriminată de doar două decenii, infracțiunea de spălare a banilor a adunat în jurul său, în mod surprinzător, o jurisprudență bogată, făcând obiectul a numeroase cauze penale. În același timp, analiza jurisprudenței conturate a scos la iveală abordări și soluții diferite din partea instanțelor asupra unor aspecte importante ale infracțiunii de spălare a banilor, iar clarificarea acestora este cu atât mai necesară, cu cât vorbim chiar despre elementele sale de tipicitate.

Întrucât infracțiunea de spălare a banilor se află adesea în concurs cu infracțiunea de evaziune fiscală, este necesară analiza punctelor de interferență ale acestora, atât la nivelul laturii lor obiective cât și din perspectiva reparării prejudiciului.

Jurisprudential aspects regarding the offence of money laundering. Constitutive content. Subsequent character in relation to the premise offence. Correlation with the offence of tax evasion

Abstract: An in-depth analysis of the mechanisms by which the recipients of the legal norm end up evading the payment of the tax obligations and, subsequently, giving an appearance of legality to the illegally obtained amounts, can only be beneficial for an overall understanding of the typical elements of those two offences (tax evasion and money laundering).

Without a tradition in our criminal law, incriminated for only two decades, the offence of money laundering has surprisingly gathered around it a rich case law, which is the subject of numerous criminal cases. At the same time, the analysis of the outlined case law has revealed different approaches and solutions from the courts on some important aspects of the offence of money laundering and their clarification is all the more necessary as we are talking precisely about its typicality elements.

Whereas the offence of money laundering is often concurrent with the offence of tax evasion, it is necessary to analyze their points of interference, both at the level of their objective side and from the perspective of reparation of the damage.

Keywords: money laundering; premise offence; tax evasion; correlation money laundering–tax evasion;