Autor: Bogdan Micu

Publicat în: Revista Dreptul nr. 12/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Studiul abordează aspecte specifice obiectului probatoriului în apel și subliniază faptul că, în mod natural, obiectul probațiunii în apel se specializează ca urmare a modalității concrete în care va opera devoluțiunea determinată de titularul căii de atac și de motivele pe care aceasta se fundamentează. Totodată se arată că formularea unei cereri de probe cu indicarea clară și concretă a tezei probatorii vizată de fiecare probă solicitată este foarte importantă pentru că doar așa se poate face, în mod real, o evaluare asupra utilității și asupra pertinenței respectivei probe. Autorul subliniază și un alt motiv pentru care indicarea tezei probatorii este importantă, în sensul că în lipsa acesteia sau în cazul indicării unor teze generice aprecierea asupra legalității probei poate fi îngreunată și este analizată situația solicitării de a fi audiate ca martori persoane care se află sub incidența unor norme legale care le impun păstrarea secretului profesional, așa cum sunt magistrații sau avocații. Toate aceste argumente conduc la concluzia că o cerere de probe formulată în apel care nu are indicate teze probatorii concrete cu privire la fiecare probă solicitată nu permite aprecierea asupra utilității probei prin referire la specializarea obiectului probațiunii din această fază a procesului penal și, pe cale de consecință, ar trebui respinsă de către instanța învestită cu judecarea cauzei.

Particularities of the object of probation in the remedy of the appeal formulated in a criminal case

Abstract: The study addresses issues specific to the object of probation in appeal and emphasizes that, naturally, the object of the probation in appeal specializes as a result of the concrete manner in which there will operate the devolution determined by the holder of the legal remedy and the reasons on which it is based. At the same time, it is shown that formulating an request for evidence with a clear and concrete indication of the evidentiary thesis covered by each requested evidence is very important because only in this way it can be really made an assessment on the usefulness and on the relevance of that evidence. The author also emphasizes another reason why the indication of the evidentiary thesis is important, meaning that in its absence or in the case of indicating some generic theses the assessment on the legality of the evidence can be impeded and it is analyzed the situation of being requested to be heard as witnesses persons that are under the incidence of some legal norms that require them to maintain professional secrecy, such as magistrates or lawyers. All these arguments lead to the conclusion that a request for evidence made in appeal that hasn’t got concrete evidentiary theses indicated regarding each piece of evidence requested does not allow the assessment on the usefulness of the evidence by reference to the specialization of the object of probation at this phase of the criminal trial and, consequently, it should be dismissed by the court invested with the examination of the case.

Keywords: evidence; the object of probation in appeal; specialization of the object of probation; request for evidence; usefulness of the evidence;