Autor: Cătălin Daniel Pop

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material își propune să examineze condițiile „pozitive” ale procedurii dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară, adică cele prevăzute doar în alin. (1) al art. 538 Cod procedură penală. Lucrarea începe cu delimitarea ariei de analiză, după care examinează rațiunea conceptuală a procedurii analizate. Apoi, condițiile și subcondițiile regăsite în alin. (1) al art. 538 C.pr.pen. sunt tratate pe rând. În final, după analiza conceptului de eroare judiciară, se aruncă o privire înspre țări cu legislație asemănătoare: Republica Moldova și Elveția.

Totodată, prin prezentul material încerc să demonstrez, prin identificarea problemelor de interpretare ale acestui alineat, faptul că acțiunea pentru repararea pagubei prevăzută în cadrul Capitolului VI Cod procedură penală trebuie să îndeplinească, cel puțin prin prisma alin. (1) al art. 538, condiții mult prea restrictive. Condițiile presupuse de către acest alineat fac din procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare judiciară o procedură nefezabilă și cu condiții care presupun o miză neînsemnată, în comparație cu repararea pagubei în cazul răspunderii comitentului pentru fapta prepusului său, răspundere mult mai lesne de dovedit de către persoana păgubită.

Special procedure of damage repair provided in Article 538 of the Criminal Procedure Code – the miscarriage of justice case

Abstract: The present paper aims to examine the „positive” conditions of the procedure of the right to damage repair in case of miscarriage of justice, i.e. those provided only in paragraph (1) of Article 538 of the Criminal Procedure Code. The paper begins with the delimitation of the area of analysis, after which it examines the conceptual reason of the analyzed procedure. Then, the conditions and subconditions found in paragraph (1) of Article 538 of the Criminal Procedure Code are treated by turns. Finally, after analyzing the concept of miscarriage of justice, we take a look at countries with similar legislation: the Republic of Moldova and Switzerland.

At the same time, through this material, I am trying to demonstrate, by identifying the problems of interpretation of this paragraph, the fact that the action for damage repair provided in Chapter VI of the Criminal Procedure Code must comply, at least in the light of paragraph (1) of Article 538 far too restrictive conditions. The conditions which this paragraph involves turn the procedure of repair of the material damage or of the moral damage in case of miscarriage of justice into a non-feasible procedure with conditions which presuppose an insignificant stake, as compared to the reparation of the damage in case of the principal’s liability for the deed of his agent, a liability much easier to prove by the damaged person.

Keywords: repair of damage; miscarriage of justice; criminal procedure; the principal’s liability for the agent; material damage; moral damage;