Autor: Georgiana SAS

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Încrederea şi recunoaşterea reciprocă sunt două principii care stau la baza implementării şi realizării spaţiului unic de libertate, securitate şi justiţie. Succesul rezonant al utilizării mandatului european de arestare se datorează premisei că, în aplicarea acestor principii, statele membre oferă standarde similare în materia cooperării judiciare datorită respectării unui set de valori comune. În ciuda acestui fapt, diferenţele culturale şi juridice dintre ţări, precum şi profundele transformări politice survenite în unele state au generat probleme practice care pun la îndoială actualitatea şi pragmatismul acestor deziderate.
Această lucrare tratează două deficienţe importante rezultate din aplicarea principiilor încrederii şi recunoaşterii reciproce – utilizarea mandatului european de arestare pentru infracţiuni de gravitate redusă şi imposibilitatea analizei cauzelor pe fond în cadrul acestei proceduri –, precum şi modul în care politica unor ţări precum Polonia şi Ungaria ameninţă coerenţa şi uniformitatea necesare pentru utilizarea operativă a mecanismelor de cooperare judiciară în materie penală. După o scurtă trecere în revistă a modului în care instituţiile unionale şi statele membre au încercat să remedieze aceste neajunsuri, partea secundă a lucrării încearcă identificarea unei soluţii durabile, pornind de la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Cuvinte cheie: încredere reciprocă, recunoaştere reciprocă, mandat european de arestare, proporţionalitate, infracţiuni de gravitate redusă, analiza cauzelor pe fond, infracţiune politică

Titlul lucrării în limba engleză: The problematic consequences of applying mutual trust and recognition in the context of the European Arrest Warrant

Abstract: Mutual trust and mutual recognition are two principles on which the implementation and attainment of the area of freedom, security and justice are based on. The premise of the widespread success of the European Arrest Warrant is that applying these principles and upholding a set of common values allows the member states to offer similar standards in matters of judicial cooperation. In spite of this, cultural and normative differences between countries, as well as deep political transformations in some states have created practical issues which put into question the timeliness and pragmatism of these goals. This paper deals with two important shortcomings of enforcing mutual trust and mutual recognition – using the European Arrest Warrant for trivial offences and the lack of analysis on the merits of the charge within this procedure – as well as the way in which the policies of countries like Hungary and Poland threaten the coherence and uniformity necessary for the operative use of judicial cooperation mechanisms. After a brief review of the means employed by European institutions and member states to resolve these issues, the second part of this paper attempts to find a feasible solution based on the European Court of Justice’s case law.

Keywords: mutual trust; mutual recognition; European Arrest Warrant; proportionality; trivial offences; analysis on the merits of the charge; political offence