Autor: Oana BUGNAR-COLDEA

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: În contextul în care o importantă sursă de finanţare a statului este reprezentată de taxele şi impozitele stabilite în sarcina contribuabililor şi în contextul în care evaziunea fiscală este un fenomen în continuă dezvoltare, tentaţia de a aplica normele care incriminează evaziunea fiscală în cât mai multe situaţii este mare. Astfel, s-a ajuns să se pună problema în ce măsură s-ar putea reţine infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea nr. 241/2005 în cazul în care bunul sau sursa impozabilă sau taxabilă provine din săvârşirea unor infracţiuni. Doctrina şi jurisprudenţa dovedesc că răspunsul nu este neapărat unul evident. În aceste condiţii, prezentul material se doreşte a fi o sinteză a acestor soluţii, urmată de trimiteri la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care au relevanţă în acest context. Finalmente sunt formulate propuneri de rezolvare a situaţiilor care aduc în discuţie posibilitatea impozitării sau taxării unor astfel de bunuri şi intervenţia dreptului penal.

Titlul lucrării în limba engleză: Hiding goods or taxable sources. The (Im)possibility of criminal prosecution for committing the offence provided by Article 9 paragraph (1) letter a) of Law no. 241/2005 in case the goods or taxable source derive from the committing of a crime

Abstract: Given the fact that an important source of state financing is represented by taxes owed by taxpayers and the fact that tax evasion is a constantly developing phenomenon, the temptation to apply the legal regulations that incriminate tax evasion in as many situations as possible is high. Thus, the question arose to what extent Article 9 paragraph (1) letter a of Law no. 241/2005 could be applied if the taxable good comes from a criminal activity. The doctrine and case-law prove that the answer is not necessarily an obvious one. In these circumstances, this material is intended to be a synthesis of these solutions, followed by references to the Court of Justice of the European Union`s case-law that are relevant in this context. The final part of the paper is dedicated to proposals for resolving the situations that bring into question the possibility of taxing such goods and the criminal law intervention.

Keywords: tax evasion; taxable goods; illicit activities; economic activities; case-law; tax regime; Article 9 paragraph (1) letter a); Law no. 241/2005