Autor: Cristian Valentin ȘTEFAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei, pronunţată faţă de inculpata L. K., este netemeinică, întrucât condiţia ca infracţiunea săvârşită să prezinte o gravitate redusă – studiată prin prisma unor criterii precum modul şi împrejurările de săvârşire şi natura şi întinderea urmărilor produse – nu este îndeplinită. Cât priveşte primul criteriu, infracţiunea de fals intelectual a fost săvârşită în formă continuată şi a fost compusă dintr-un număr mare de acte materiale. Cât priveşte cel de-al doilea criteriu, aceeaşi infracţiune a creat o stare de pericol pentru încrederea publică în veridicitatea încheierilor de autentificare falsificate intelectual, a căror desfiinţare atrage nulitatea absolută a înscrisurilor autentificate.

Titlul lucrării în limba engleză: Creating false documents. Waiver of the sentence. Groundlessness

Abstract: The solution of waiving the sentence, pronounced against the defendant L.K., is unfounded, because the condition that the offence committed has a low gravity – studied through criteria like the manner and circumstances of the offence and the nature and extent of the consequences – is not met. Concerning the first criterion, the offence of creating false documents was committed in a continuous form and was composed by a large number of material acts. Concerning the second criterion, the same offence created a state of danger for the public confidence in the veracity of the intellectually falsified authentication rulings, the abolition of which leads to the absolute nullity of the authenticated documents.

Keywords: creating false documents; waiver of the sentence.