Autor: Clement-Mihai RESMERIȚĂ

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Stabilirea datei săvârşirii infracţiunilor prezintă mare interes pentru aplicarea unor instituţii de drept penal. În practica judiciară sunt întimpinate dificultăţi privind stabilirea datei săvârşirii infracţiunilor de corupţie prin realizarea mai multor modalităţi alternative prevăzute în textul incriminator. În prezentul articol, sunt trecute în revistă opiniile doctrinare şi jurisprudenţiale în privinţa subiectului tematic şi este prezentată opinia autorului cu privire la forma pe care o pot îmbrăca infracţiunile de corupţie, momentul care este considerat data săvârşirii infracţiunii şi consecinţele în privinţa aplicării unor instituţii de drept penal, precum prescripţia, amnistia ori aplicarea legii penale în timp.

Cuvinte cheie: infracţiuni de corupţie, consumare a infracţiunii, epuizare a infracţiunii, data săvârşirii
infracţiunii, amnistie, prescripţie.

Titlul lucrării în limba engleză: Considerations regarding the moment of commission of corruption offences when perpetrated by carrying out several alternative modalities

Abstract: Establishing the date of the commission of offences is necessary for the application of criminal law institutions. In judicial practice, there are difficulties in establishing the date of committing corruption offences when several alternative modalities are provided in the incriminating text. This article reviews doctrinal and jurisprudential opinions on the subject and presents the author’s opinion on the form that corruption offences can take, the date of the offence, and the consequences for the application of some criminal law institutions, such as the statute of limitations, amnesty or the application of criminal law in time.

Keywords: corruption offences; consummation of the offence; exhaustion of the offence; date of the offence; amnesty; statute of limitations.