Autor: Irina KUGLAY

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Obiectivul principal al articolului este să furnizeze criteriile de identificare a faptei proprii a persoanei juridice prin raportare la fapta profesionistului persoană fizică din domeniul medical. Cu caracter prealabil, sunt trecute în revistă categoriile de persoane juridice ce pot fi identificate în domeniul asistenței de sănătate, se definește actul medical și se transpun condițiile generale ale răspunderii persoanei juridice la specificul domeniului medical, cu privire specială asupra condiției ca fapta să fie comisă într-o activitate ce poate face obiectul domeniului privat, când intră în discuție asistența medicală de urgență. Pornind de la premisa că medicul este independent când acordă asistența medicală (ceea ce face ca fapta sa prejudiciabilă comisă cu acest prilej să nu poată fi, de plano, considerată ca fiind o faptă a persoanei juridice), se analizează în ce condiții poate răspunde penal persoana juridică pentru o infracțiune contra persoanei când vătămarea este comisă de către cadrul medical care acordă nemijlocit asistența de sănătate, arătându-se cum, alături de greșeala comisă de medic, se poate identifica o conduită a proprie a persoanei juridice care favorizează sau determină actul de malpraxis al celui dintâi. Totodată, se discută și acele conduite care, nefiind asociate unui anume act profesional greșit al medicului, pot fi catalogate fără dificultate ca fapte proprii ale persoanei juridice prin raportare la obligațiile profesionale care îi revin în nume propriu (încălcarea obligațiilor ei de bună organizare, încălcarea obligațiilor privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale, încălcarea obligațiilor privind utilizarea corespunzătoare a materialelor sau dispozitivelor medicale).

Cuvinte-cheie: act medical, asistența medicală de urgență, independența profesională, infecții nosocomiale, infracțiuni contra persoanei, malpraxis, medic, spital, obligația de bună organizare, utilizarea materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale

Titlul articolului în engleză: Particularities of the legal person’s liability for medical malpractice

Abstract: The article mainly aims to provide criteria for identifying the legal person’s own deed by reference to the deed of the professional natural person. It preliminarily reviews the categories of legal persons that activate in the health care field, defines the legal concept of medical act and translates the general rules for the legal person’s criminal liability to the specifics of the medical field, special considerations being given to the condition that the deed be committed in the exercise of an activity that may be conducted by private entities, when emergency medical assistance is concerned. Doctor is independent when exercising his professional duties, thus his prejudicial act committed when providing medical assistance cannot be, de plano, regarded as the legal person’s own conduct. On this premise, the article analyzes under what conditions the legal person may still be criminally liable for a crime against the person when the injury was committed by its medical personnel providing direct health care; it explains how, along with the mistake made by the doctor, one can identify the legal person’s own wrongful behavior which favors or determines the former’s malpractice. It also analyzes those conducts that, without being associated to a certain misconduct of the doctor, may be easily labeled as legal person’s own deeds, namely those concerning the legal person’s own professional obligations (breach of the obligation of good organization, breach of the obligation to prevent and control nosocomial infections, breach of the obligations regarding the proper use of sanitary materials or medical devices).

Key words: medical malpractice, medical act, emergency medical care, professional independence, nosocomial infections, crimes against the person, hospital, obligation of good organization, use of sanitary materials and medical devices.