Autor: Filip Andrei LARIU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: În unele situaţii, comunitatea internaţională nu reuşeşte să creeze cadrul instituţional pentru a reprima eficient infracţiunile internaţionale. Pentru ca astfel de infracţiuni grave să nu rămână nepedepsite, fiecare stat poate, prin intermediul instanţelor naţionale, să intervină şi să acopere aceste limitări ale instanţelor internaţionale. Unealta de care dispun statele este instituţia competenţei universale. Acest studiu se va concentra, iniţial, pe competenţa universală permisivă, acea ramură a competenţei universale care le permite statelor să reprime infracţiunile internaţionale fără a le impune şi obligaţia de a face asta. În al doilea capitol, accentul va fi pus pe analiza obligaţiei de a reprima şi pe competenţa universală obligatorie. Primele două capitole vor conţine definiţiile, limitele, contextul istoric şi analiza modului în care diferite infracţiuni internaţionale interacţionează cu cele două tipuri de competenţă universală. În încheiere, articolul va prezenta un studiu de drept comparat care urmăreşte modul în care unele state au integrat principiul competenţei universale în dreptul intern.

Cuvinte cheie: drept internaţional penal, competenţa universală permisivă, competenţa universală obligatorie, cutuma internaţională, infracţiuni internaţionale, pirateria, infracţiunile contra umanităţii, infracţiuni de război, genocid, tortura.

Titlul lucrării în limba engleză: Universal jurisdiction as a tool to prosecute international crimes

Abstract: In certain circumstances, the international community cannot effectively create the institutional framework for the prosecution of international crimes. For such grave crimes not to go unpunished, individual states, through their domestic courts, have the possibility to step in and cover the limitations of international tribunals. The available tool that enables this is the institution of universal jurisdiction. This study will focus first on the permissive universal jurisdiction, that particular strain of universal jurisdiction that enables states to prosecute international crimes without the related obligation to do so. In the second chapter the focus will shift towards the analysis of the duty to prosecute and the mandatory universal jurisdiction. The first two chapters will provide the definitions, limits, historical background, and an analysis of how different international crimes interact with the two types of universal jurisdiction. The article will end with a comparative study of how different states have implemented universal jurisdiction into their own legislation and case law.

Keywords: international criminal law; permissive universal jurisdiction; mandatory universal jurisdiction; customary international law; international crimes; piracy; crimes against humanity; war crimes; genocide