Autor: Bogdan Mihai Dumitru

Publicat în: Revista Dreptul nr. 8/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Noul Cod penal a modificat substanțial modalitățile de individualizare judiciară a pedepselor aplicate inculpaților, aducând de asemenea și elemente de noutate în ceea ce privește calcularea amenzii, posibilitatea aplicării cumulative a acesteia cu pedeapsa închisorii, atunci când prin infracțiunea săvârșită s-a dorit obținerea unui folos patrimonial, sau posibilitatea înlocuirii acesteia cu munca în folosul comunității.

Prin prezentul studiu intenționez, printr-o analiză atentă atât a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, cât și a doctrinei, cu privire la art. 7 din Convenție, precum și a principiului legalității în general, să argumentez imposibilitatea judecătorului de a dispune revocarea suspendării sub supraveghere a pedepsei în cazul în care o pedeapsă cu amenda, aplicată aceleiași persoane, a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii.

Considerations on the possibility of ordering the revocation of the suspension under supervision in case it was ordered to replace the penalty of the criminal fine with imprisonment

Abstract: The new Criminal Code has substantially modified the modalities of judicial individualization of punishments applied to defendants, also bringing novelty elements regarding the calculation of the fine, the possibility of its cumulative application with the sentence of imprisonment, when the offence committed was intended to obtain a patrimonial benefit, or the possibility of replacing it with community service work.

By this study, I intend, through a careful analysis of both the case law of the European Court of Human Rights and the doctrine, regarding Article 7 of the Convention, as well as of the principle of legality in general, to argue the impossibility of the judge to order the revocation of the suspension under supervision of the sentence in case that a penalty with the fine, applied to the same person, was replaced by the sentence of imprisonment.

Keywords: revocation of suspension under supervision; criminal fine; criminal law analogy; merge of punishments; extensive interpretation;