Autor: Gheorghe Popa, Stela Botnaru

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 1/2021

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Făcând o analiză a art. 8 CEDO, „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenţei sale”. Această afirmaţie face trimitere nemijlocit și la viaţa privată a persoanei care se desfășoară inclusiv și în cadrul domiciliului. Sub acest aspect, considerăm că acordarea unei protecţii speciale acestui drept se impune în mod obligatoriu, întrucât o bună ocrotire a vieţii private este necesară, în primul rând în scopul asigurării intimităţii locurilor în care aceasta își desfășoară activitatea și se dezvoltă în calitate de personalitate. Legiuitorul moldav a manifestat un interes deosedit în a asigura respectarea dreptului fundamental prevăzut la art. 29 din Constituţia Republicii Moldova, nu doar de unii subiecţi de drept, dar și prin incriminarea acestuia unei categorii de subiecţi speciali de drept la care în atribuţiile de serviciu intră respectarea ordinii de drept prin introducerea în art. 179 alin. (3) lit. a) din Codul penal a agravantei „cu folosirea situaţiei de serviciu”.

Cuvinte-cheie: domiciliu; reședinţă; violare de domiciliu; infracţiune; legislaţie; viaţă privată; pătrundere; inviolabilitate; consimţământ; libertate.

Committing the crime of home invasion with the use of the service situation

Abstract: Analyzing art. 8 CEDO, “Every individual has the right to preserve his private and family life, in the place of residence and correspondence”. The second part of the statement refers to the a person’s private life in a household. Considering this, it is mandatory to offer special attention to this right. Therefore to assure that the private life of the individual is secure, it is needed to make a non invasive environment in the area that the person is active and is developing morally. The Moldavian legislator asserted a particular interest for assuring that the art. 29 Constitution, not only by some subjects of law, but also by incriminating it to a category of subjects of law whose duties include the observance of the rule of law by introducing in art. 179 par. (3) lit a) Criminal Code of the aggravating circumstance “Using the service situation”.

Keywords: domicile; residence; violation of domicile; infraction; legislation; private life; penetration; inviolability; consent; freedom.