Autor: avocat drd. Dorel HERINEAN

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat

Infracțiunea de hărțuire a acoperit, în opinia noastră, un vid legislativ existent anterior intrării în vigoare a Codului penal actual. Fiind o incriminare nouă, însă, aceasta nu a fost ferită de controverse, dezbateri doctrinare și practică neunitară. Dincolo de exercițiile teoretice realizate cu privire la conținutul constitutiv al infracțiunii, prezentul articol are o bază jurisprudențială solidă, fără însă a avea pretenția unei analize exhaustive a practicii judiciare conturate cu privire la infracțiunea de hărțuire. Totuși, articolul își propune să pună bazele necesare discutării noilor probleme identificate sau să dezvolte pe cele deja existente și oferă, într-o direcție sau alta, indicatori de orientare a opiniilor.

În acest sens, pornind de la caracterul de infracțiune cu conținuturi alternative și ajungând modalitatea de aplicare a clauzei de subsidiaritate a variante speciale, fiecare dintre cele șase capitole tratează diferite subiecte, idei și controverse, extrapolând pe alocuri și adăugând uneori detalii surprinzătoare în context, dar care, în opinia noastră, conturează și încadrează într-o modalitate utilă infracțiunea analizată. De asemenea, unde este cazul, articolul încearcă oferirea unor soluții controverselor abordate, fie de lege ferenda, fie prin interpretarea normelor existente.

Cuvinte-cheie: hărțuire; infracțiune cu conținuturi alternative; infracțiune de obicei; elemente constitutive; subiect activ; subiect pasiv; urmarea imediată; element material; fără drept; fără un interes legitim; supraveghere; comunicare; repetabilitate; clauza de subsidiaritate.

Abuse of office in comparative law

Abstract: The crime of harassment completed, in our opinion, a legislative vacuum that existed prior to the entry into force of the current Criminal Code. Being a new incrimination, however, it was not immune to controversy, doctrinal debates and divided practice. Beyond the theoretical exercises regarding the constitutive content of the crime, this article has a solid jurisprudential basis, without, however, claiming to be an exhaustive analysis of the judicial practice outlined on the harassment crime. However, the article aims to lay the groundwork for discussing the newly-identified issues or to develop the existing ones and provides, in one direction or another, guidance indicators.

In this regard, starting from the alternative content nature of the crime and reaching the way of applying the subsidiarity clause of the special version, each of the six chapters deals with different topics, ideas and controversies, sometimes extrapolating and adding details that might be surprising in the context, but which, in our opinion, outline and frame in a useful way the analysed crime. Also, where appropriate, the article seeks to provide solutions to the addressed controversies, either de lege ferenda or by interpreting the existing provisions.

Keywords: harassment; alternative content crime; habitual crime; constituent elements of the crime; active subject; passive subject; immediate consequence; verbum regens; without a right; without a legitimate interest; surveillance; communication; repeatability; subsidiarity clause.