Autori: Manuela Maria Pușcă, Andrei Claudiu Rus

Publicat în: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nr. 2/2020

Disponibil online: aici.

Rezumat: Reglementarea procedurii de revizuire în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului este impusă de necesitatea de a înlătura consecințele încălcării prevederilor Convenției europene în procesele penale, atunci când aceste consecințe continuă să se producă și după constatarea încălcării prin hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului definitivă. În acest sens, promovarea unei cereri de revizuire întemeiată pe existența unei hotărâri definitive pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului este un demers admisibil doar în măsura în care, prin raportare la natura dreptului a cărui încălcare a constatat-o instanța europeană, încetarea consecințelor grave ale violării Convenției este posibilă doar prin rejudecarea cauzei interne ce a stat la baza sesizării. Prezentul studiu propune analiza condiției legale și obligatorii privind continuarea producerii consecințelor grave ale încălcării Convenției europene după pronunțarea hotărârii Curții Europene și de asemenea, identificarea și evaluarea soluțiilor pronunțate în materie de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a cunoaște totodată argumentațiile adiacente avute în vedere. De asemenea, avem în vedere ca mijloace metodologice utilizate următoarele: literature review, analiză, interpretare.

Cuvinte-cheie: revizuire; jurisprudență CEDO; admisibilitate; jurisprudență Înalta Curte de Casație și Justiție.

Review in the case of the decisions of the European Court of Human Rights. Consequences of a violation of the rights under the Convention

Abstract: The regulation of the review procedure in the case of judgments of the European Court of Human Rights is imposed by the need to remove the consequences of violating the provisions of the European Convention in criminal proceedings, when these consequences continue to occur after the violation of the European Court of Human Rights. In this respect, the promotion of a request for review based on the existence of a final judgment of the European Court of Human Rights is an admissible step only insofar as, in view of the nature of the right found by the European court, the cessation of the serious consequences of violation of the Convention is possible only by retrial of the domestic case underlying the referral. This study proposes the analysis of the legal and mandatory condition for continuing the serious consequences of the violation of the European Convention after the ruling of the European Court and also the identification and evaluation of the solutions pronounced by the Supreme Court, to know the adjacent arguments. We also consider as methodological means used the following: literature review, analysis, interpretation.

Keywords: review; ECHR jurisprudence; admissibility; jurisprudence Supreme Court.