Autor: Ion Dobre, Cristian-Emanuel Dobre

Publicat în: Revista Dreptul nr. 7/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Declarația că este unic moștenitor, dată de succesibil notarului public, în cadrul procedurii succesorale notariale, chiar dacă este necorespunzătoare adevărului și făcută în scopul stabilirii inexacte a persoanelor îndreptățite să dobândească patrimoniul succesoral, nu constituie o declarație în sensul cerut de dispozițiile art. 326 din Codul penal, deoarece nu îndeplinește condiția esențială ca, potrivit legii sau împrejurărilor, să servească la producerea consecinței juridice urmărite de declarant.

Potrivit art. 108, alin. (1), teza I din Legea notarilor publici și activității notariale nr. 36/1995, calitatea de succesibil și/sau, după caz, titlul de legatar, precum și numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă, prin testament și cu martori. În condițiile în care dispoziția legală evocată nu menționează declarația succesibilului printre mijloacele de probă prin care se poate face dovada calității sau numărului succesibililor, declarația inexactă dată de succesibil este inaptă să producă efectul juridic urmărit, în sensul că numărul și calitatea succesibililor nu pot fi stabilite pe baza ei. De altfel, ca natură juridică, declarația succesibilului nu este mijloc de probă, ci este un simplu act de procedură, îndeplinit în cadrul procedurii succesorale notariale.

The statement that does not correspond to the truth given by the successor before the notary public. Failure to meet the constitutive elements of the offence of false statement

Abstract: The statement that he is the sole heir, given by the successor to the notary public, within the notarial successoral procedure, even if it is untrue and made in order to establish the inaccuracy of the persons entitled to acquire the succession patrimony, does not constitute a statement within the meaning required by the provisions of Article 326 of the Criminal Code, because it does not meet the essential condition that, according to the law or the circumstances, it should serve to produce the legal consequence pursued by the declarant.

According to Article 108 (1) first sentence of the Law on public notaries and notarial activity No 36/1995, the quality of successor and/or, as the case may be, the title of legatee, as well as their number shall be established by civil status documents, by will and with witnesses. If the evoked legal provision does not mention the statement of the successor among the means of evidence by which the quality or number of successors can be proved, the inaccurate statement given by the successor is incapable of producing the intended legal effect, in the sense that the number and quality of successors cannot be established based on it. Moreover, as a legal nature, the statement of the successor is not a means of evidence, but a simple procedural act, performed within the notarial successoral procedure.

Keywords: false statement; successor; public notary; sole heir;