Autor: Armen Oganesean

Publicat în: Revista Dreptul nr. 9/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În prezentul articol am cercetat conținutul conceptului de jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului, determinând în cadrul procesului penal național a naturii juridice și etalarea raționamentelor de aplicare a acesteia. De asemenea, am abordat premisele de utilizare a jurisprudenței ca izvor de drept în cadrul procesului penal cu relevarea particularităților și avantajelor aplicabilității jurisprudenței C.E.D.O. în cadrul procesului penal.

Prin cercetarea efectuată a fost realizată o investigație complexă a aspectelor teoretico-legislative privind aplicabilitatea jurisprudenței C.E.D.O. în cadrul procesului penal în calitate de izvor de drept. În lucrare sunt formulate concluzii și recomandări care pot constitui un fundament științific pentru eventuale modificările legislative.

În prezentul studiu, am reiterat cele mai actuale probleme teoretico-aplicative, precum și aspectele metodologice privind aplicabilitatea jurisprudenței C.E.D.O. în cadrul procesului penal, fiind relevate unele concepte de importanță majoră pentru doctrina și practica națională.

The premises for the application of the case law of the European Court of Human Rights in the criminal trial of the Republic of Moldova

Abstract: In this article we have looked into the content of the concept of case law of the European Court of Human Rights, determining in the national criminal process the legal nature and the presentation of the reasons for its application. We have also addressed the premises of using case law as a source of law within the criminal trial, highlighting the particularities and advantages of the applicability of the case law of the E.C.H.R. within criminal trial.

Through the research carried out, it has been conducted a complex investigation of the theoretical-legislative aspects regarding the applicability of the case law of the E.C.H.R. within the criminal trial as a source of law. The paper formulates conclusions and recommendations that can represent a scientific basis for possible legislative amendments.

In the present study, we reiterated the most current theoretical-applicative issues, as well as the methodological aspects regarding the applicability of the case law of the E.C.H.R. in the criminal trial, being revealed some concepts of major importance for the national doctrine and practice.

Keywords: applicability; precedent; judicial practice; case law; judgment; E.C.H.R.; European Court of Human Rights; criminal trial;