Autor: Iulian Bălan

Publicat în: Revista Dreptul nr. 9/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Prezentul material are ca obiect standardele pe care, potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, procedura audierii martorilor trebuie să le îndeplinească pentru a da acuzatului ocazia adecvată și suficientă a interogării lor și a respecta, astfel, exigențele procesului echitabil. Aceste standarde includ un drept relativ al acuzatului la confruntarea martorilor acuzării, garantarea dreptului la asistență juridică și principiul audierii nemijlocite a martorilor de către judecătorul care decide. Acest din urmă principiu are anumite implicații în ce privește necesitatea audierii martorilor în cursul judecății și a reaudierii lor în apel și în alte situații în care noi judecători intervin pe parcursul judecății. El este aplicabil, în ciuda opiniei contrare a Curții Constituționale, în procedura confirmării renunțării la urmărire penală. Urmărim de-a lungul prezentării modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului folosește metoda coroborării criteriilor pentru evaluarea ingerințelor în dreptul acuzatului la interogarea martorilor.

The accused, the lawyer and the judge, necessary participants in the procedure of the witnesses hearing. Synthesis of the case law of the European Court of Human Rights

Abstract: The object of the paper are the standards which, according to the European Court of Human Rights, must be met by the procedure of hearing witnesses so that the defendant be given an adequate and proper opportunity to question them and the requirements of the fair trial be satisfied. Those standards include a relative right of the accused to confront the prosecution witnesses, the right to legal assistance and the principle of immediacy of witness examination. The latter principle has certain implications regarding the requirement that witnesses should give evidence at trial and that the hearing of witnesses should be repeated in the appeal proceedings and in other situations in which new judges are appointed during trial. It is applicable, pace the Constitutional Court, in the procedure concerning the confirmation of the prosecutor’s decision to discontinue the proceedings. All along the study we follow the way in which the European Court of Human Rights uses the method of combination of criteria to evaluate the interferences with the rights of the accused.

Keywords: appeal proceedings; confirmation of the prosecutor’s decision to discontinue the proceedings; confrontation; the method of combination of criteria; the principle of immediacy; the right to legal assistance; the right to the examination of witnesses.