Autor: George Gabriel Bogdan

Publicat în: Revista Dreptul nr. 10/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În lucrarea de față autorul analizează competența funcțională a procurorului ierarhic superior de a efectua acte de urmărire penală în dosarele penale instrumentate de organele de cercetare penală a căror supraveghere o exercită procurorul din cadrul unității de parchet. Pentru aceasta, un prim punct de pornire este Codul de procedură penală, care reglementează funcția judiciară de urmărire penală în procesul penal, respectiv competența procurorului în realizarea acestei funcții, dar sunt făcute referiri și la Regulamentul de ordine interioară al parchetelor din 14.11.2019, la jurisprudența Curții Constituționale a României în materie, dar și la Principiului controlului ierarhic care guvernează activitatea în cadrul Ministerului Public, principiu cu rang constituțional, reglementat de dispozițiile art. 131-132 din Constituție. Concluzia la care se ajunge după prezentarea unei argumentații pertinente este aceea că procurorul ierarhic superior nu are competența funcțională de a conduce și supraveghea activitatea organelor de cercetare penală, ce se desfășoară în cadrul dosarelor penale repartizate procurorilor din subordine, în considerarea calității sale de prim-procuror.

Brief apreciations referring to the functional competence of the hierarchically superior prosecutor

Abstract: In this paper, the author analyzes the functional competence of the hierarchically superior prosecutor to carry out criminal prosecution acts in criminal files investigated by the criminal investigation bodies whose supervision is exercised by the prosecutor within the prosecutor’s office. For this purpose, a first starting point is the Criminal Procedure Code, which regulates the judicial function of criminal prosecution in criminal trial, respectively the competence of the prosecutor in performing this function, but references are also made to the Internal Regulation of the prosecutor’s offices of 14 November 2019, to the case law of the Constitutional Court of Romania in the matter, but also to the principle of the hierarchical control that governs the activity within the Public Ministry, principle with constitutional rank, regulated by the provisions of Articles 131–132 of the Constitution. The conclusion reached after presenting a pertinent argumentation is that the hierarchically superior prosecutor does not have the functional competence to lead and supervise the activity of the criminal investigation bodies, which is carried out within the criminal files assigned to the subordinated prosecutors, considering his quality of chief prosecutor.

Keywords: prosecution; functional competence of the hierarchically superior prosecutor; principle of hierarchical control; carrying out criminal prosecution acts by the chief prosecutor; lack of competence;