Autor: Vitalie Rusu, Vitalie Jitariuc

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Traficul de ființe umane constituie o ofensă adusă demnității și libertăților fundamentale ale ființei umane și, prin urmare, o încălcare gravă a drepturilor omului. Grupul de experți privind lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA) subliniază obligațiile statului de a respecta, a îndeplini și proteja drepturile omului. O astfel de protecție include măsuri pentru identificarea corespunzătoare a tuturor victimelor traficului de persoane. Aceasta implică, de asemenea, măsuri de consolidare a drepturilor persoanelor traficate, consolidare printr-o protecție adecvată, asistență și căi de atac, inclusiv de recuperare și reabilitare, non-discriminatorii, indiferent de statutul lor de rezidentă. În virtutea acestui fapt, în cadrul prezentului articol urmărim următoarele obiective: identificarea mecanismului de protecție a victimelor traficului de ființe umane prin prisma reglementărilor naționale și internaționale; cunoașterea prevederilor legale naționale și internaționale în domeniul incriminării traficului de persoane; adaptarea continuă a investigatorilor la noile provocări legate de prevenirea și combaterea traficului de persoane; expunerea condițiilor generale și celor speciale ale audierii victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane. Toate acestea sunt capabile să eficientizeze activitatea de audiere a victimelor infracțiunilor de trafic de ființe umane.

Some theoretical and practical aspects regarding the hearing of victims of human trafficking crimes

Abstract: Trafficking in human beings is an offence against human dignity and fundamental freedoms and, therefore, a serious violation of human rights. The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) emphasizes the state’s obligations to respect, fulfil and protect human rights.Such protection includes measures for the proper identification of all victims of trafficking in human beings. It also involves measures to strengthen the rights of trafficked persons, strengthen through appropriate protection, assistance and remedies, including recovery and rehabilitation, which are non-discriminatory regardless of their residence status. By virtue of this fact, in this article we pursue the following objectives: identification of the mechanism for protecting the victims of trafficking inhuman beings in terms of national and international regulations; knowledge of national and international legal provisions in the field of criminalization of trafficking in human beings; continuous adaptation of investigators to new challenges related to preventing and combating trafficking in human beings; exposing the general and special conditions of hearing the victims of the offences of trafficking in human beings. All these are able to improve the efficiency of the activity of hearing the victims of the offences of trafficking in human beings

Keywords: victim; injured party; trafficking in human beings; hearing; special conditions; criminal prosecution; prejudice; protection; witness; criminal trial; criminal prosecution; offence; perpetrator; trafficker; investigator; criminal prosecution body; evidentiary procedures.