Autor: MOLOMAN Bogdan Dumitru
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2015
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, presupune modificarea şi completarea unor texte de incriminare, în special a conţinutului constitutiv al unor infracţiuni. Printre modificările survenite, se înscriu şi cele care privesc infracţiunea de act sexual cu un minor.

După un scurt periplu prin vechile legiuiri române – începând cu dreptul feudal şi până la intrarea în vigoare a Noului Codul penal -, vom continua analiza infracţiunii de act sexual cu un minor aşa cum apare ea reglementată în Noul Cod penal, evidenţiind totodată noutăţile aduse de legiuitor.

În conformitate cu dispoziţiile art. 220 Noul C. pen., infracţiunea de act sexual cu un minor are următorul text:

„(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 şi 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârşită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 şi 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influenţa sa asupra victimei, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancţionează cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice.

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 ani”.

uvinte-chei

Având în vedere faptul că infracţiunea analizata de noi apare reglementată şi în alte legislaţii, vom reliefa şi dispoziţiile Codului penal francez, italian, spaniol şi al Republicii Moldova.
Cuvinte-cheie: act sexual; minor; inviolabilitate sexuală; noul Cod penal; drept comparat; referinţe istorice.
Abstract: Adoption and entry into force of Law no. 286/2009 on the Criminal Code requires amending certain texts of incrimination, particularly the constitutive content of certain crimes. Among the changes occurred are those concerning the offense of sexual intercourse with a juvenile.

After a short journey through old Romanian law texts – starting with feudal law until the entry into force of the New Criminal Code – we shall continue to analyze the offense of sexual intercourse with a juvenile as it is regulated in the New Criminal Code, highlighting the novelties introduced by the legislator.

According to the provisions of art. 220 of the new criminal Code, the offence of sexual intercourse with a juvenile has the following text:

„(1) Sexual intercourse, oral or anal sex, as well as any act of vaginal or anal penetration committed with a juvenile aged 13 to 15 shall be punishable by no less than 1 and no more than 5 years of imprisonment.

(2) The act set by par. (1), committed on a juvenile who has not turned 13 years of age, shall be punishable by no less than 2 and no more than 7 years of imprisonment and a ban on the exercise of certain rights.

(3) The act set by par. (1), committed by a person of age with a juvenile aged 13 to 18, when the former abused their authority or influence over the victim, shall be punishable by no less than 2 and no more than 7 years of imprisonment and a ban on the exercise of certain rights.

(4) The act set by par. (1)-(3) shall be punishable by no less that 3 and no more than 10 years of imprisonment and a ban on the exercise of certain rights, when:

a) the juvenile is a direct-line relative, a brother or sister;

b) the juvenile is entrusted to the perpetrator for care, protection, education, guard or treatment;

c) the act was committed for the production of pornographic materials.

(5) The acts set out in par. (1) and par. (2) shall not be punishable if the age difference does not exceed 3 years”.

Given that the crime analyzed by us is also regulated in other legislations, we shall highlight the provisions of the Criminal Codes of France, Italy, Spain and the Republic of Moldova.
Keywords: juvenile; sexual inviolability; new criminal Code; comparative law.