Autor: Sebastian BODU, Ciprian BODU

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2016

Revistă diponibilă: aici.

Rezumat: Infracţiunile reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societăţile reprezintă un domeniu relativ puţin explorat de penalişti şi cvasi inexplorat de civilişti. Prezentul material tratează acele infracţiuni grupate în cadrul art. 275. Aceste infracţiuni au câteva elemente specifice. În primul rând, subiectul activ al ipoteza normei juridice este calificat, adică o persoană care deţine o anumită calitate societară. În al doilea rând, la câteva dintre infracţiuni, ipoteza normei penale este o altă normă, de drept societar, la care norma de drept penal face trimitere. Prin faptul că există o situaţie ca aceasta din urmă, dar şi pentru că ipotezele celorlalte infracţiuni reglementate la art. 275 fac parte din dreptul societar, este în primul rând datoria civilistului să descifreze sensul normei materiale, pentru că o aplicare rigidă a viziunii pur penale într-un domeniu al dreptului privat poate duce la concluzii eronate, cu consecinţe grave asupra subiecţilor infracţiunilor. Dar pentru a acoperi întreaga suprafaţă interpretativă, cu aceeaşi grijă trebuie tratate şi aspectele penale, unde intervine rolul penalistului, astfel încât cititorul – fie el civilist, fie penalist – să îşi facă o idee corectă despre un domeniu, aşa cum spuneam, prea puţin explorat.

Cuvinte-cheie: acţiune civilă; acţiune penală; acţiuni proprii; conflict de interese; convocare a adunării generale; infracţiune de pericol; legalitate a incriminării; norme de trimitere; operaţiuni ale societăţii; subiect activ calificat; titluri negociabile.

Titlul lucrării în engleză: Commentaries on the Offences regulated by Article 275 of Law no 31/1990 regarding companies, addressed in a mixed civil law (legal relationships between professionals) – criminal law perspective

Abstract: The offences regulated by Law no. 31/1990 regarding companies is a field which is relatively less explored by criminal law experts and quasi unexplored by civil law experts. This article addresses the offences grouped under Article 275 of previously mentioned law. These offences have several specific elements. Firstly, the active subject of the regulation can only be a person who holds a certain position in the company. Secondly, in the case of some of the offences, the premise of the criminal law regulation is another, corporate law, regulation, which the prior refers to. Because of this situation and because the premises of the other offences regulated by Article 275 are corporate law regulations, it is mainly the duty of the civil law expert to decipher its meaning, as a rigid application of a purely criminal vision in a field of private law can lead to erroneous conclusions, with serious consequences against the subjects of the offence. However, in order to cover all aspects of the interpretation, the criminal aspects have to be addressed with the same care – this is where the role of the criminal law expert unfolds, for the reader – be it a criminal or a civil law professional – to be able to construct a correct idea about a field which is, as previously mentioned, too little explored.

Keywords: civil action; criminal action; conflict of interests; the convention of the general assembly; conduct crime; the principle of legality; norms of reference; company actions; special active subject; negotiable instrument.