Autor: Carmen Adriana DOMOCOȘ

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 3/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: În practica judiciară recentă se solicită în mod frecvent tranşarea situaţiei bunurilor aflate sub puterea sechestrului penal, bunuri care aparţin, în acelaşi timp, debitorului aflat în procedura insolvenţei şi care ar putea constitui obiectul valorificării creanţelor creditorilor înscrişi la masa credală a celui dintâi, în condiţiile legii speciale, fiind îndelung disputat nu numai caracterul insesizabil al bunurilor aflate sub sechestru penal şi susceptibile de valorificare în cursul procedurii lichidării judiciare, ci şi legea aplicabilă în urmărirea creanţei. Jurisprudenţa a fost şi este partajată şi în prezent în privinţa recunoaşterii prevalenţei sechestrului penal asupra măsurilor asiguratorii luate în cadrul procedurilor judiciare speciale de insolvenţă, fiind necesară intervenţia completurilor specializate ale instanţei supreme în unificarea practicii şi în interpretarea textelor legale incidente, cu consecinţa derulării procedurilor de insolvenţă pentru raţiunea edictării lor.

Cuvinte-cheie: sechestru penal; sechestru judiciar; măsură asiguratorie; lichidare judiciară; indisponibilizarea bunurilor.

Titlul lucrării în engleză: Criminal insurance seizure versus civil judicial seizure in insolvency matters

Abstract: In recent judicial practice, it is frequently requested to decide the situation of assets under criminal seizure, assets which belong, at the same time, to the debtor in insolvency proceedings and which could be the object of capitalization of receivables of creditors registered in the creditors of the former, the special law, being long disputed not only the imperceptible character of the goods under criminal seizure and susceptible to capitalization during the judicial liquidation procedure, but also the law applicable in pursuing the claim. The jurisprudence has been devided and it is still regarding the recognition of the prevalence of criminal seizure over precautionary measures taken, especially in the insolvency proceedings, requiring the intervention of specialized panels of the supreme court in unifying the practice and interpretation of the incidental legal texts, as a result of the insolvency proceedings for the reason of their enactment.

Keywords: insolvency; criminal seizure; judicial seizure; precautionary measure; judicial liquidation; unavailability of goods.