Autor: Bîrzu Bogdan

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatÎn prezenta lucrare am procedat la examinarea conţinutului constitutiv al infracţiunii de ultraj, precum şi a precedentelor legislative care vizează această infracţiune.

De asemenea, am realizat o analiză comparativă în care am avut în vedere dispoziţiile cuprinse în legea nouă şi cele din legea anterioară.

Nu în ultimul rând am formulat câteva opinii personale, care vizează atât elementele pozitive aduse de textul actual de incriminare, cât şi cele discutabile.

În vederea perfecţionării sistemului legislativ, alături de opiniile critice am formulat şi propuneri de lege ferenda.

Elementele de noutate aduse prin această lucrare vizează atât examinarea conţinutului constitutiv în acord cu noua lege, cât şi formularea unor aprecieri sau opinii critice, ultimele completate de propuneri de lege ferenda corespunzătoare.

Lucrarea face parte dintr-un tratat ce urmează a fi publicat într-o editură recunoscută.

Lucrarea este utila cadrelor doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor facultăţilor de profil din ţară, precum şi practicienilor din acest domeniu. 

Cuvinte-cheie: infracţiune, latura obiectivă, latura subiectivă, opinii critice.

Titlul lucrării în engleză: Assault of a public official in the Romanian Criminal law. Constitutive elements and the legislative precedents

Abstract: In this paper we have examined the constitutive elements of the offense of assault of a public official, as well as the legislative precedents referring to this offense.

We also carried out a comparative analysis in which we took into account the provisions of the  law in force and those of the previous law.

Lastly, we formulated a few personal opinions, which focused both on the positive elements of the current legal provisions and on the questionable ones.

In order to improve the legislative system, along with the critical views, we have also developed some de lege ferenda proposals.

The elements of novelty brought about by this paper are both the examination of the constitutive elements in accordance with the now-applicable legal provisions and the formulation of some criticisms or critical opinions, the latter complemented by appropriate de lege ferenda proposals.

The paper is part of a treaty to be published in a recognized publishing house.

The paper is useful for PhD students, LLM students, LLB students from faculties within the country, as well as for practitioners in the field of criminal law.

Keywords: crime, objective side, subjective side, critical views.