Autor: ANIȚULESEI Ioana-Narcisa

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 2/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatToate sistemele funcţionează după un model despre care putem spune că reprezintă un schelet al cadrului legislativ în care normele sunt edictate de stat. În democraţiile constituţionale toate acestea nu s-ar putea realiza fără a avea un temei juridic bazat pe principii care facilitează legiuitorul în elaborarea normelor şi pe judecători în aplicarea lor.

Principiul legalităţii este privit ca temelia dreptului penal. Importanţa i se reflectă şi prin corolarii săi care sunt în strânsă legătură cu legalitatea: răspunderea penală trebuie să îşi aibă baza într-un temei juridic (lex scripta), interzicerea aplicării retroactive a legii (lex praevia), obligaţia de a defini infracţiunile într-un mod clar şi neechivoc (lex certa), obligaţia de a interpreta strict legea penală (lex stricta) şi interzicerea aplicării analogiei. De asemenea, acest principiu a dobândit statut fundamental prin reglementarea sa în diferite tratate.

Prezentul studiu debutează prin introducerea cititorilor în scurta evoluţie a documentelor în care se accentuează că principiul este o componentă integrantă a ordinii juridice a Uniunii Europene. Autorul prezintă viziunea Curţii Europene a Drepturilor Omului subliniind că orice restricţie a unui drept trebuie să satisfacă condiţia legalităţii pentru a fi licită.

În plus, autorul prezintă evoluţia principiului în dreptul penal european prin evidenţierea hotărârilor importante din jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene terminând cu cea mai recentă decizie, Taricco II, ce oferă o nouă perspectivă asupra modului în care trebuie echilibrat principiul legalităţii în legislaţia europeană şi cea naţională.

Studiul se încheie prin prezentarea unor teorii elaborate în doctrina contemporană menite să uniformizeze aplicarea principiului la nivel unional şi scurte concluzii asupra viziunii europene a acestuia în baza celor analizate.

Cuvinte-cheie: principiul legalităţii; drept penal european; Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; Berlusconi; Taricco II; lex certa; Tratatul de la Lisabona; Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Titlul lucrării în engleză: Different approaches to the nullum crimen, nulla poena sine lege principle in European Criminal Law. Is there a principle of legality recognized in European Criminal Law?

Abstract: All systems work based on a pattern that represents the skeleton of the framework in which provisions are edicted by the state. In constitutional democracies, this fact could not be possible without having a real legal basis grounded on principles that allows the legislative to elaborate laws and the judges to apply them.

The principle of legality is seen as a cornerstone of criminal law. Its importance can be found in its many corollaries which are linked with the idea of legality: criminal liability should have its basis on a norm (lex scripta), the prohibition of retroactive application of criminal provisions (lex praevia), the obligation to define criminal offences clearly and precisely (lex certa), the obligation to strictly interpret criminal law and the prohibition against analogous reasoning (lex stricta). Also, this principle has acquired a human rights status, since it is listed in many human rights treaties.

The present study starts by introducing the reader to the short evolution of documents in which the principle is pointed out as being an integrative part of European Criminal Law. The author tries to present the vision of the European Court of Human Rights by emphasizing that almost any restriction of a right laid down in the Convention must satisfy the condition of legality in order to be licit.

Furthermore, the author describes the evolution of the principle in the European legal landscape by highlighting a few important cases of the ECJ, ending with the most recent decision of the European Court of Justice – Taricco II, which offers a new perspective of how the principle of legality must be balanced in both, the European and national legislations.

The article is concluded by presenting a few theories elaborated by legal scholars that aim to unify the application of the principle at a European level and some short personal considerations regarding the principle of legality in the EU.

Keywords: the principle of legality; European criminal law; European Convention of Human Rights; Berlusconi; Taricco II; lex certa; the Treaty of Lisbon; European Court of Justice.