Autor: Teodor MANEA

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Contestația la executarea silită prevăzută de art. 598 alin. (1) lit. (d) finală din Codul de procedură penală (orice altă cauză de atenuare a pedepsei) este de asemenea incidentă și în eventualitatea în care o persoană cercetată pentru săvârșirea de infracțiuni legate de traficul de droguri sau traficul internațional de droguri s-a depus. o denunţare anterioară judecării unui recurs de drept, dar, care nu a putut fi valorificat până la soluţionarea sa. Tocmai în astfel de situații, poziția în care se află inculpatul este inechitabilă, caducitatea în aplicarea atenuării pedepsei prevăzute de art. 19 din Legea 682/2002 nefiind nicio legătură cu atitudinea și comportamentul acestuia, mai ales având în vedere condiţiile în care s-a dat calea de atac soluţionată în peste un an de la momentul denunţării. Cu toate acestea, în procedura contestației la executare nu se poate dezbate cu o nouă judecată a cauzei, instanța fiind obligată să dea efect atenuării pedepsei prevăzute de art. 19 din Legea 682/2002 având în vedere exclusiv numai principiul legalitatii.

Cuvinte-cheie: denunțarea prejudiciară a unei căi de atac judiciare; aplicabilitatea articolului 19 din Legea nr. 682/2002; recurs la executarea silita; alte cauze de atenuare a pedepsei; legalitatea pedepsei.

Titlul lucrării în engleză: Bucharest Court of Appeal, Decision no. 41 dated 20.01.2015 (Case Law Study)

Abstract: The appeal against enforcement of execution case provided for by art. 598 paragraph (1) letter (d) final tenet of the Penal Procedure Code (any other cause for punishment attenuation) is likewise incident in the eventuality in which an investigated individual for the commission of infractions related to drug trafficking or international drug trafficking has submitted a denunciation prior to the judgement of a remedy of law, but, which could not be capitalized on till its resolve. In precisely such situations, the position in which the defendant finds himself is inequitable, the lapse in the application of the punishment attenuation provided for by article 19 of the Law 682/2002 being without any nexus with his attitude and behaviour, especially considering the conditions in which the remedy of law was given resolve in over one year since the moment of the denunciation. Nevertheless, in the procedure of the appeal against enforcement of execution it can not fo forth with a new trial of the case, the court being forced to give effect to the punishment attenuation provided for by article 19 of the Law 682/2002 by considering exclusively only the principle of legality.

Keywords: pre-judgement denunciation of a judicial remedy;applicability of article 19 of Law no. 682/2002;appeal against enforcement of execution;other causes for punishment attenuation;legality of punishment.