Autor: Flaviu CIOPEC

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 4/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Noua legislație privind procesul penal, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, a modificat în mod oficial regimul procedural al infracțiunilor incriminate de Legea Societăților nr. 31/1990. A abrogat textul referitor la urmărirea din oficiu a infracțiunilor menționate. Această modificare legislativă este supusă controverselor. Prima facie, regula din oficiu nu mai este în vigoare, un adevărat efect al desființării unei norme juridice. În consecință, cercetarea infracțiunilor trebuie să fie interzisă în lipsa plângerii victimei (un acționar al companiei, al companiei însăși sau al terțului afectat). Această concluzie logică este greu compatibilă cu principiul legalității, întrucât există prevederi penale specifice care prevăd că victima are dreptul de a începe o anchetă numai în cazurile în care legea o permite expres. Întrucât nu este cazul de față, trebuie să recunoaștem că infracțiunile Legii Societăților sunt încă conforme cu regimul din oficiu. Cu toate acestea, această afirmație neagă efectul imediat al unei norme de abrogare. Studiul urmărește identificarea unei soluții juridice la problema în litigiu.

Cuvinte-cheie: Infracțiuni ale Companiei; regim procedural; urmărire penală din oficiu; plângerea victimei.

Titlul lucrării în engleză: Offenses against Companies Act – Prosecuted ex officio or upon Preliminary Complaint?

Abstract: The new criminal proceedings legislation, which came into force on February 1st 2014, has formally changed the procedural regime of the offences incriminated by Company Act no. 31/1990. It repealed the text referring to ex officio prosecution of said offences. This legal amendment is subject to controversy. Prima facie, the ex officio rule is no longer in force, a true effect of the abolition of a legal norm. As a consequence, the investigation of the offences must be barred in the absence of the complaint of the victim (a shareholder of the company, the company itself or the affected third party). This logical conclusion is hardly compatible with the legality principle, since there are specific criminal provisions which state that the victim is entitled to start an investigation only in the cases where the law expressly allows it. As this is not the present case, we must admit that the Company Act offences still comply with the ex officio regime. Nonetheless, this assertion denies the immediate effect of a repealing norm. The study aims at detecting a legal solution to the issue in dispute.

Keywords: Company Act offences; procedural regime; ex officio prosecution; victim’s complaint.