Autor: MARES Mihai
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2017
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezenta lucrare este structurată în trei părţi, în care se examinează raportul dintre aplicarea principiului recunoaşterii reciproce şi imperativul respectării drepturilor fundamentale ale persoanei în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare, sub următoarele aspecte: garanţiile procedurale prevăzute în favoarea persoanelor solicitate supuse procedurilor privind mandatul european de arestare (dreptul de a avea acces la un avocat, dreptul la asistenţă juridică gratuită, dreptul de a comunica cu persoane terţe şi cu autorităţile consulare, dreptul la informare, precum şi dreptul la traducere şi la un interpret), principiul proporţionalităţii şi, respectiv, abordările teoretice şi jurisprudenţiale în cazul unor încălcări sau existenţei riscului încălcării drepturilor fundamentale de persoanei solicitate. Ideea principală ce transpare din comentariile incluse în prezentul articol este că instituţia mandatului european de arestare îşi poate atinge pe deplin obiectivele doar prin luarea în considerare în mod adecvat a mizei de a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului, atât în cazul viitoarelor modificări sau completări de ordin legislativ, cât şi în cadrul aplicării acestui instrument de către organele judiciare ale statelor membre, în acest din urmă context, apărarea având un rol esenţial.
Cuvinte-cheie: mandat european de arestare; drepturile fundamentale ale omului; test de proporţionalitate; principiul recunoaşterii reciproce; încredere reciprocă.
Abstract: This paper is structured into three parts, which examine the relation between the application of the mutual recognition principle and the necessity to comply with the fundamental rights of the individual in the course of the proceedings regarding the European Arrest Warrant, in the following respects: the procedural safeguards provided for in favour of the requested persons subject to the European Arrest Warrant proceedings (the right to legal advice through legal counsel, the right to legal aid, the right to communicate with third parties and consular authorities, the right to be informed as well as the right to translation and interpretation), the principle of proportionality, and the theoretical and jurisprudential approaches in situations where there is a violation or a risk of violation of the fundamental rights of the requested person. The chief idea that emerges from the commentaries included herein is that the institution of the European Arrest Warrant can fully attain its objectives only by properly taking into consideration the challenge of ensuring that the fundamental human rights are observed, both in the case of future legislative amendments or supplements and in the course of enforcing this instrument by the judicial authorities of the member states, in the latter context the defence playing a fundamental part.
Keywords: European Arrest Warrant; fundamental human rights; proportionality test; the mutual recognition principle; mutual trust.