Autor: Iulia-Elena NISTOR

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 12/2016

Revistă disponibilăaici.

Rezumat: Contestația urmărită de legiuitor în dispozițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a avut în vedere contactarea la un proces penal echitabil într-un termen rezonabil la care autoritatea de protecție penală participă implică în administrarea justiției penale care trebuie să fie independentă și imparțială. De asemenea, în art. 1 alin. 2 Cod procedură penală urmărește asigurarea unei autorități juridice eficiente, cu atribuții de garantare a drepturilor subiecților și celorlalți participanți la procesul penal de a respecta dispozițiile Constituției, Tratatele fondatoare ale Uniunii Europene, celelalte reglementări ale Uniunea Europeană în procedura penală și pactele și tratatele privind drepturile fundamentale ale omului la care România este parte.

Cuvinte-cheie: proces penal;acțiune penală;acțiune civilă;prescripția răspunderii penale;soluționarea acțiunii civile.

Titlul lucrării în engleză: Aspects about the settlement of the civil action in the criminal proceedings

Abstract: The challenge pursued by the lawmaker in the dispositions of Law no. 135/2010 on the Criminal Procedure Code has considered contacting to a equitable criminal process in a reasonable time in which the criminal protection authority participate involves in the administration of criminal justice that have to be independent and impartial. Also in art. 1 para. 2, the Criminal Procedure Code pursued at ensuring an efficient juridical authority with powers to guarantee the rights of the subjects and other participants in criminal proceedings to comply with the dispositions of the Constitution, the founding Treaties of the European Union, the other regulations of the European Union in criminal procedure and the covenants and treaties on fundamental human rights to which Romania is part.

Keywords: criminal trial;criminal action;civil action;prescription of criminal liability;the settlement of the civil action.